top of page

REDNET OÜ ÜLDTINGIMUSED

1. MÕISTED Rednet äriühing Rednet OÜ registrikoodiga 14160693 (edaspidi eraldi nimetatud Pool);

 • Klient eraisik või juriidiline isik, kes on lepingulises suhtes Rednetiga ja/või isik, kes kasutab Redneti poolt pakutavaid

 • Tooteid, Teenuseid või vastava isiku õigusjärglane (edaspidi eraldi nimetatud Pool);

 • Eraklient füüsiline isik, kes teeb tehingu või sõlmib

 • Lepingu, mis ei seondu iseseisva majandus- või kutsetegevuse läbiviimisega; Äriklient juriidiline isik, kes teeb tehingu või sõlmib

 • Lepingu, mis seondub iseseisva majandus- või kutsetegevuse läbiviimisega;

 • Pool Rednet või Klient (edaspidi koos nimetatud Pooled);

 • Kasutaja eraisik, kes kasutab Teenuseid Kliendi volitusel ja vastutusel Kliendi ja Redneti vahel sõlmitud Lepingu alusel. Kasutaja võib teatud Teenuste kasutamiseks sõlmida Rednetiga Lepingu ka vahetult ja sellisel juhul on kasutaja Klient;

 • Kliendileping Poolte vahel seoses kliendisuhtega sõlmitud raamleping, mis on õiguslikuks aluseks konkreetsete Toodete tellimiseks, tarbimiseks ning alusel Teenuse osutamiseks sõlmitavatele Lepingutele, millega on seotud kõik Poolte vahel sõlmitavad Lepingud kui nende tingimustest ei tulene teisiti;

 • Leping Kliendileping, Tooteleping, Rendileping või muu Poolte vaheline leping, mille alusel Rednet osutab või vahendab Kliendile Teenuseid ja/või rendib, müüb Kaupu või mistahes muu Poolte vaheline leping;

 • Toode Redneti poolt kokkulepitud tingimustele vastava Lepingu alusel Kliendile pakutav, osutatav või vahendatav

 • Teenus või vahendatav, tellitav, renditav või müüdav Kaup või vastavate Teenuste või Kaupade kogum; Teenus Redneti või Rednetiga lepingulises suhtes oleva kolmanda isiku poolt Kliendile kokkulepitud tingimustel osutatav või vahendatav

 • Sideteenus, IT-teenus või muu teenus; mida pakutakse Kliendile konkreetse Toote raames ja Rednetiga kooskõlastatud tingimustel;

 • Sideteenus elektroonilise side teenus, muuhulgas andmesideteenus, võrgu-, kaabelleviteenus (televisiooniteenus) või muu elektroonilise side teenus, samuti sellega seonduv, vahendatav või koostöös kolmandate osapooltega pakutav muu teenus;

 • Andmesideteenus arvutite ja/või arvutite võrgu püsiühenduse võimaldamine interneti andmesidevõrku;

 • Võrguteenus elektroonilise side teenus, mis seisneb elektroonilise side võrgu loomises, haldamises, täielikus või osalises kasutada andmises vastava teenuse osutamiseks teisele sideettevõtjale;

 • Teenus- või hinnapakett Hinnakirjas, muudes Tingimustes või Lepingus fikseeritud Teenuste või muude Toodete kogum hindade alusel (edaspidi ka Teenus);

 • Tooteleping Poolte vahel sõlmitud Leping, mis on konkreetse Toote tellimise, tarbimise või kasutamise õiguslikuks aluseks; Tootelepingu lisa Poolte vahel sõlmitud

 • Tootelepingu lisa, kus on sätestatud Kliendi tellitud Toote tehnilised parameetrid, tingimused, tellitud Paketi eelistused ja muud spetsiifilised tingimused ja mis on Tootelepingu lahutamatuks osaks;

 • Tootetingimused dokument, mis fikseerib Kliendi tellitud, konkreetse Toote üldised tingimused, Teenuse osutamise korra ja tingimused, Poolte vastutuse ja muud vajalikud tingimused ning on Tootelepingu lahutamatu osaks, (edaspidi ka Tootetingimused või Tootekirjeldus);

 • Tingimused Redneti poolt kehtestatud Üldtingimused, Hinnakiri, Tootetingimused Andmete kasutamise põhimõtted ja/või muud tingimused, mis on Pooltele siduvad ja täitmiseks kohustuslikud;

 • Üldtingimused käesolev dokument, milles on sätestatud Poolte vaheliste suhete eeldused ja õiguslikud alused ning Teenuste kasutamise ja kaupade müümise aluseks olevate Lepingute sõlmimise, muutmise ja lõpetamise üldised tingimused, Teenuste osutamise ja kasutamise üldised tingimused, vastutuse ja vaidluste lahendamise alused, Üldtingimused on kõikide Lepingute lahutamatu osa;

 • Andmete kasutamise põhimõtted dokument, mis fikseerib kuidas Rednet võib andmeid kasutada ning annab infot Redneti poolt Andmete kasutamise kohta;

 • Andmed Teenuse osutamise või iseteeninduskeskkonna kasutamisega seoses Rednetile teatavaks saanud Kliendi või Kasutaja isiku või sideandmed, eelkõige delikaatsed isikuandmed;

 • Isikuandmed Redneti pakutavate ja vahendatavate Teenuste osutamise käigus tekkivad andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, mille vastutavaks töötlejaks on Rednet ja volitatud töötlejaks Redneti poolt määratud isikud;

 • Eeskiri dokument, mis fikseerib teatud teenuste rühma kuuluvate Teenuste osutamise ja kasutamisega seotud üldised tingimused; Ettemaks rahasumma, mida Rednetil on õigus, kuid mitte kohustus enne Lepingu sõlmimist ja/või Teenuste osutamise alustamist või Lepingu kehtivuse ajal selle täitmise tagamiseks Kliendilt vastavalt seadusele ja seaduses sätestatud määras kokkulepitud tingimustel nõuda;

 • Hinnakiri dokument, mis fikseerib Teenuste või Redneti poolt müüdavate või vahendatavate Kaupade tasumäärad, hinna- ja teenuspaketid, nendega seotud allahindlused või muud hinnastamistingimused, leppetrahvid ja muud Lepingutega seotud tasud;

 • Tasud tasud ja muud rahalised summad, mis on Hinnakirjaga kehtestatud (näiteks liitumis- ja kuumaksed, paigaldustasud, teenustasud jms tasud);

 • Tellimus Kliendi tahteavaldus võtta endale lepingulised kohustused, mille Klient võib teha suulises, kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis;

 • Arveldusperiood ajavahemik, mille jooksul osutatud ja/või tarbitud Teenuste või Toodete eest esitab Rednet Kliendile arve;

 • Koduleht Redneti elektrooniline infokanal, mis asub aadressil www.rednet.ee, mis võib sisaldada muuhulgas Redneti Toodete ja seadmete kasutamise juhendmaterjale, Hinnakirja, Üldtingimusi ja muud Kliendile vajalikku informatsiooni;

 • Kuumakse igakuine tasu Teenus(t)e ning Too(de)te osutamise ja/või kasutamise eest vastavalt Hinnakirjale ja esitatud arvele;

 • Maksetähtaeg arvel toodud kuupäev, mil makse ehk tasu Teenus(t)e ja/või Too(de)te osutamise eest peab olema laekunud Redneti arvelduskontole;

 • Tasumistähtaeg pärast Maksetähtaja ületamist Kliendiga eraldi kokku lepitud uus kuupäev, milleks makse ehk tasu Teenus(t)e ja/või Too(de)te osutamise eest peab olema laekunud Redneti arvelduskontole;

 • Sidevahend tehniline seade või seadmete kogum, mis võimaldab saata, töödelda, vastu võtta kõnet või edastada, vastu võtta andmeid, muuhulgas Lepinguid sõlmida turustus- või teenindussüsteemis (telemüük, iseteenindus või e-pood);

 • Seadmed Redneti poolt pakutavad elektroonilised jms seadmed erinevate Teenus(t)e kasutamiseks, tarbimiseks;

 • Terminaliseade tehniline seade või selle osa, mis ühendatuna ühenduspunktis võimaldab saata, töödelda või vastu võtta kõnet või edastada andmeid;

 • Rendiseadmed Rednetilt Kliendile renditavad seadmed Teenus(t)e või Tood(e)te tarbimiseks ja/või osutamiseks vastavalt Poolte vahel kokkulepitud Tingimustele ja Hinnakirjale;

 • Akt tööde teostamise akt ja/või seadmete üleandmise-vastuvõtmise akt või muu dokument, millega Rednet annab Kliendi kasutusse seadme(d) või teostab töid/osutab muid kokkulepitud Teenuseid; muuhulgas rendiseadmete osas ning mille alusel Klient kohustub vastavad seadme(d) vastu võtma, maksma vastava(d) tasu(d) ja täitma muud Lepingujärgsed kohustused ning tagama seadme(te) säilimise, kooskõlas Lepingu ning Tingimustega kasutamise;

 • Arve Redneti poolt Kliendile esitatav dokument Toote, Kauba või Teenuse maksumuse, tasumise tähtaja ja tingimuste kohta, Arve ei kujuta endast lisateenust Kliendile, millele võiks määrata eraldi Arve;

 • Sidevõrk Eestis asuv ja Redneti Teenuse osutamiseks kasutatav elektroonilise side võrk (sh andmesidevõrk);

 • Liitumispunkt Kliendi terminalseadme liiniga ühendamise koht st Lepinguga kindlaks määratud punkt, kus on Kliendile loodud juurdepääs või võimalus juurdepääsuks Redneti pakutavale Teenusele ja milleni Rednet garanteerib Teenuse toimimise;

 • Teenuse avamine kuupäev millest alates saab Klient Teenust kasutada;

 • Tööpäev kalendripäev (ajavahemikus kl 9.00–17.00), mis ei ole puhkepäev, riigi- või rahvuspüha;

 • Õigusaktid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid;

 • Volitus tehinguga esindajale antud õiguste kogum, mille piires esindaja saab tegutseda esindatava nimel, muuhulgas sõlmida, muuta ja üles öelda Lepinguid ja teha muid toiminguid Toodete tellimiseks või Teenuste osutamiseks.


Mõisted, mis on defineeritud Õigusaktides, Tingimustes või Lepingus ja selle lisades, omavad sama tähendust ka teistes nimetatud dokumentides, milles need on samas kontekstis kasutusel, kui ei ole sätestatud teisiti.


2. TINGIMUSTE KEHTIVUS JA MUUTMISE KORD

2.1. Üldtingimused kehtestavad Too(de)te tellimise, kasutamise, müümise ja/või rentimise aluseks olevate Lepingute sõlmimise, muutmise ja lõpetamise üldised tingimused ja korra. Üldtingimused sätestavad muuhulgas Poolte vaheliste arvelduste põhimõtted, Kliendi andmete kaitse põhimõtted ning vastutuse ja vaidluste lahendamise alused. Üldtingimused jõustuvad Kliendi Tellimuse tegemisel või Redneti poolt Teenuse osutamise alustamisel ja isiku poolt kinnituse saamisel vastava Lepingu sõlmimiseks (Tellimus), muuhulgas Kliendilepingu või muu Lepingu sõlmimisel. Üldtingimused on kõigi Redneti poolt sõlmitavate Lepingute lahutamatuks osaks ja reguleerivad mistahes suhteid Redneti ja isikute vahel, kellele Rednet Teenuseid osutab, Tooteid pakub või Kaupu müüb ning on kõigile vastavatele isikutele täitmiseks kohustuslikud. Teenuste või Toodete tellimisel (vastava Lepingu sõlmimisel) kinnitab Klient, et on vastavate Üldtingimustega tutvunud ja neist aru saanud. Kliendil on õigus Üldtingimuste osas pöörduda Redneti poole. Üldtingimused on kättesaadavad Redneti Kodulehel ja neile on viidatud kõigis Kliendilepingutes. Klientidele, kes ise ei osuta Sideteenust, on Tingimused tutvumiseks kättesaadavad Kodulehe kaudu ning Sideteenuse osutajatele Teenuste osutamist reguleerivate Tingimustega on Klientidel võimalik tutvuda ka muul Redneti poolt kindlaks määratud mõistlikul viisil.

2.2. Üldtingimused ja Hinnakiri kehtivad kõikide Klientide suhtes. Üldtingimused kehtivad ning jõustuvad ka nende isikute suhtes, kelle kinnisasjale on vastava isiku nõusolekul ja Rednetiga kokkulepitud tingimustel ehitatud, püstitatud või rajatud Redneti või Rednetile kui õigusõigusjärglasele eelnenud juriidilise isiku side- või tehnovõrk või –rajatis või paigutatud või ehitatud muu seadeldis, seade või kuuluv Teenuse osutamist tagav tehnilise lahendus või lahenduste kogum. Tootelepingud ja Tootetingimused ja/või muud tüüptingimused kehtivad nende Klientide suhtes, kes tellivad ja/või kasutavad vastavaid Tooteid, mille pakkumist konkreetsed Tootetingimused või muud Tingimused reguleerivad.

2.3. Pooled loevad Too(de)te kasutamise aluseks olevaks terviklikuks kokkuleppeks Lepingu koos kõikide vastava Too(de)te kasutamist ja osutamist reguleerivate Tingimustega. Tingimustes ja/või Lepingutes sisalduvate sätete vastuolu korral lähtutakse prioriteetsuse määramisel allpool toodud järjestusest (alustades kõige prioriteetsemast):

2.3.1. Leping;

2.3.2. Tootetingimused;

2.3.3. muud tüüptingimused;

2.3.4. Üldtingimused.

2.4. Üldtingimuste jõustumisel Klientide või punktis 2.2 sätestatud isikute suhtes, kelle kinnisasjale on ehitatud või püstitatud Redneti side-, tehnovõrk või –rajatis, seadeldis on välistatud vastavate punktis 2.2. sätestatud tehnorajatistest ja –võrkudest ning seadmetest, seadeldistest st püstitamisest, rajamisest tekkivate rahaliste nõuete esitamine, muuhulgas talumiskohustusest tekkivad nõuded, kuivõrd vastavad seadmed, seadeldised ja võrgud on vajalikud vastavate Teenuste osutamiseks.

2.5. Rednetil on õigus Hinnakirjas olevaid Sideteenuse tasumäärasid ja muid Hinnakirjas fikseeritud tingimusi, kui tasumäära või tingimuse kehtestamise ajaga võrreldes on muutunud mis tahes tasumäära või tingimuse kehtestamise aluseks olnud või tingimuse või tasumääraga või ärikeskkonnaga seotud asjaolud (sh nt tarbijahinnaindeks, tööjõu või muud sisendkulud, Teenuse ulatus, parameetrid või sisu, üldine turusituatsioon jne) või vastava tasumäära kehtestamise ajast on möödunud rohkem kui 2 aastat või ilmnevad muud olulised asjaolud.

2.6. Rednet ja Klient on kokku leppinud, et Rednetil on käesoleva punkti alusel õigus muuta Tingimusi (sh Sideteenuse Lepingu tingimusi) ühepoolselt alljärgnevatel juhtudel:

2.6.1. kui selle tingib teatud valdkonna või Teenus(t)e tehniline või sisuline areng, sh teatud tehnilise lahenduse kasutamisest loobumine või selle muutmine, Klientidele Teenus(t)e kasutamiseks täiendavate või paremate võimaluste loomine või vajadus täpsustada Teenus(t)e osutamise või kasutamisega seotud asjaolusid;

2.6.2. kõiki Tingimusi juhul kui see on tingitud muudatustest õigusaktides või kohtupraktikas, riikliku institutsiooni otsusest, ettekirjutusest või jõustunud kohtuotsusest.

2.7. Lisaks punktis 2.6 toodule on Rednetil õigus muuta kõiki Tingimusi õigusaktides fikseeritud juhtudel (sh Sideteenuse Lepingute tingimusi elektroonilise side seaduses toodud juhtudel).

2.8. Rednet teatab Kliendile Hinnakirjas sisalduvate Teenuste tasumäärade muudatustest ja muude Sideteenuse Tingimuste muutmisest arvega ja/või e-kirjaga (e-posti aadressi puudumisel kirjaga postiaadressil) ja/või SMS-iga, kui Lepingus ei ole kokkulepitud teisiti.

2.9. Kui Rednet on teatanud Kliendile punkti 2.8. kohaselt Tingimuste muutmisest ette ning Klient ei ole nõus Tingimuste muutmisega, on tal võimalus 1 kuu jooksul alates muudatuste kohta teate kättesaamisest vastav lepinguline suhe ilma leppetrahvi ja lisakuludeta üles öelda. Lepingu ülesütlemise korral võib Kliendil olla hüvitise maksmise kohustus temale jääva terminalseadme eest.

2.10. Kui Klient ühe (1) kuu jooksul alates Tingimuste muutmise kohta teate avaldamisest või muul mõistlikul viisil teavitamisest, ei ütle vastavate Tingimustega seotud Lepingut üles, loetakse, et ta on vaikimisega avaldanud tahet vastavate muudatuste aktsepteerimiseks, ning muudetud Tingimused jõustuvad Kliendiga sõlmitud Lepingute suhtes täies ulatuses. Asjaolule, et Kliendi poolset tegevusetust loetakse taolises olukorras õiguslikke tagajärgi omavaks tahteavalduseks, viitab Rednet vastavas teates.

2.11. Uute Teenuste lisandumisest Hinnakirja, samuti Teenuste hinnalangust puudutavatest muudatustest ja muudest olemasolevate Klientide poolt Teenuste eest tasu maksmist mitte mõjutavatest muudatustest Hinnakirjas ei ole Rednet kohustatud Kliente eelnevalt teavitama. Samuti ei kohustu Rednet eelnevalt Klienti teavitama muudatustest Tingimustes, mille on tinginud mõistete kaasajastamine, muudatus Õigusaktis, riikliku institutsiooni otsus või ettekirjutus või jõustunud kohtuotsus.


3. LEPINGUTE SÕLMIMINE, ÜLESÜTLEMINE JA POOLTEVAHELINE SUHTLUS

3.1. Kui kumbki Pool ei nõua Lepingu sõlmimist või muutmist kirjalikus vormis, võivad Pooled Lepingu sõlmida või muuta ka muus vormis, sh ka suulises või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis alljärgnevalt:

3.1.1. e-kirjade vahetamise teel Poolte vahel, kui Klient on piisavalt identifitseeritav (sh elektrooniliselt allkirjastatud Lepingu sõlmimise sooviavalduse/Tellimuse alusel);

3.1.2. Kliendi poolt Lepingu tingimuste või muudatuste (sh Tellimuse kinnituse) aktsepteerimisega sidevahendi teel (sh telefoni, e-posti või SMS-i teel) või tahvelarvutis vms seadmes elektrooniliselt allkirja andmisega.

3.2. Tahteavaldus, mis on edastatud Kliendi poolt Rednetile eelnevalt teatavaks tehtud e-posti aadressi vahendusel, omab õiguslikult siduvaid tagajärgi. Klient on vastutav tema poolt Rednetile teavitatud e-posti aadressi toimivuse ning kasutamisega seonduvate (sh e-posti aadressi vahendusel sõlmitud tehingutest tulenevate tagajärgede eest). Muuhulgas on Klient vastutav juhul, kui Kliendi e-posti aadressi on kasutanud kolmas isik. Muul viisil sidevahendi teel sõlmitud tehing või tehtud toiming omab õiguslikult siduvaid tagajärgi, kui see vastab Redneti poolt kehtestatud nõuetele, eelkõige Poolte poolt digitaalselt allkirjastatud. Poolte nõudel sõlmitakse liitumisleping kirjalikult.

3.3. Klient on kohustatud välistama Lepingute sõlmimisel Kliendi identifitseerimiseks kasutatavate andmete teatavaks saamise kolmandatele isikutele ja on vastutav kõikide identifitseerimiseks kasutatavate andmete kasutamisest tulenevate tagajärgede eest (sh identifitseerimisandmeid kasutades tellitud Teenuste eest tasu maksmise eest). Muuhulgas vastutab Klient Teenuste eest tasumise ja muude võimalike tagajärgede eest juhul, kui ta on võimaldanud kasutada oma terminalseadet või muid identifitseerimisandmeid kolmandatel isikutel selliselt, et kolmandatel isikutel on tellitavatele või kaitstavatele Teenustele juurdepääs.

3.4. Tooteid tellida või kasutada sooviv isik peab Lepingu sõlmimisel või muutmisel:

3.4.1. esitama Rednetile kõik vajalikud Redneti poolt nõutavad andmed, dokumendid ning Rednetil on õigus kontrollida esitatud andmete ja dokumentide õigsust, vajadusel andmeid salvestada ja teha dokumentidest koopiaid vastavalt seadusele;

3.4.2. tutvuma Redneti poolt kehtestatud Üldtingimuste, Tootetingimuste ja muude Tingimustega, Hinnakirjaga ja teiste Toodete osutamist ja kasutamist puudutavate materjalidega ning dokumentidega, mis on sõlmitud Lepingute lahutamatuks osaks, vajadusel pöörduma täpsustuse saamiseks Redneti poole;

3.4.3. tasuma kõik Lepingu sõlmimisel tasumisele kuuluvad Tasud k.a Redneti nõudel ja vajadusel kooskõlas seadusega sätestatud ettemaksu.

3.5. Lepingu sõlmimise või muutmisega kinnitab Klient või tema poolt volitatud esindaja/Kasutaja, et:

3.5.1. ta on läbi lugenud, mõistnud, aru saanud ja nõustub Redneti Tingimuste sh Üldtingimuste, Hinnakirja ning teiste Toodete tellimist ja osutamist puudutavate materjalidega ja dokumentidega;

3.5.2. tal on Lepingu sõlmimiseks või muutmiseks kõik Õigusaktide, põhikirja või muude dokumentidega antud õigused ja volitused;

3.5.3. ta on andnud Rednetile või Redneti esindajale või koostööpartnerile õiguse töödelda Kliendi isikuandmeid, postiaadressi ja elektroonilisi kontaktandmeid Teenus(t)e osutamiseks ning Lepingute edastamiseks Õigusaktidega ettenähtud korras ja ulatuses;

3.5.4. tellides või kasutades teenust, mis eeldab Kliendiga seotud andmete edastamist kolmandatele isikutele, kes on seotud konkreetse Teenuse osutamisega, on klient eelnevalt nõustunud enda kohta andmete edastamisega, mis on otseselt vajalikud soovitud teenuse kasutamiseks ning nõustub sellisest teenusest tulenevate võimalike kohustuste täitmisega.

3.6. Rednetil on õigus keelduda Lepingu sõlmimisest, Teenuste osutamisest/ või need ei jõustu kui: 3.6.1. avalduse esitamise ajal ei ole isiku poolt soovitud piirkonnas ja viisil terminalseadme ühendamine sidevõrguga, sidevõrguga liitumine tehniliselt võimalik;

3.6.2. avalduse esitajal puudub esindusõigus tehingute tegemiseks esindatava nimel või avalduse esitaja ei ole andnud oma isiku identifitseerimiseks või temale teadete edastamiseks vajalikke andmeid või soovitud sideteenuse osutamist võimaldava sidevõrguga ühendamise asukoha aadressi, ei esita Lepingu sõlmimisest vajalike andmeid, dokumente või esitab ebaõigeid, puudulikke andmeid;

3.6.3. avalduse esitaja annab avalduse esitamisel või soovitud liitumislepingu sõlmimisel ebaõigeid andmeid;

3.6.4. avalduse esitajal on sisse nõutav võlgnevus talle osutatud sideteenuste eest või avalduse esitaja suhtes toimub pankrotimenetlus.

3.7. Kui Poolte kokkuleppest või Kliendi tellimusest tulenevalt saadab Rednet Kliendile Lepingu või Tellimuse kinnituse posti või e-posti teel ja Klient ei tagasta Rednetile saadetud Lepingut viieteistkümne (15) kalendripäeva jooksul omapoolselt allkirjastatuna ega esita vastava tähtaja jooksul kirja või e-kirja teel pretensioone Lepingus või tellimuse kinnituses fikseeritu suhtes, loetakse Leping Kliendi poolt vaikimisi aktsepteerituks ja sõlmituks Lepingus või Tellimuse kinnituses fikseeritud tingimustel.

3.8. Redneti poolt tehtud pakkumised ei ole siduvad kuni vastava Lepingu või muu Poolte poolt kinnitatud kokkuleppe sõlmimiseni ning Rednet jätab endale õiguse pakkumisi muuta, kui pakkumisega seoses ei ole lubatud teisiti. Rednet kohustub Teenust osutama või Kaupa tarnima üksnes juhul, kui Pooled on selles selgesõnaliselt kokku leppinud, eelkõige vastava Lepingu alusel.

3.9. Kui Tootetingimustest ei tulene teisiti, on Kliendil Tootetingimustes määratletud valikute ja konkreetses asukohas ja/või Kliendi seadmes olevate tehniliste võimaluste piires võimalik muuta Toote parameetreid (näiteks Andmesideteenuse puhul muuta internetiühenduse kiirust). Muudatuse tegemiseks peab Klient esitama Rednetile vastavasisulise Tellimuse ja Rednet aktsepteerima.

3.10. Lepingud öeldakse üles ning need lõppevad Lepingus, Tingimustes ja/või Õigusaktides toodud alustel. Lepingu ülesütlemine või lõppemine ei vabasta Poolt kohustusest täita teise Poole ees vastava Lepingu kehtivuse ajal Lepingust tekkinud kohustused. Redneti nõudel peab Klient esitama Lepingu ülesütlemise avalduse kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (e-posti teel) ning vastavalt selliselt, et Klienti oleks võimalik identifitseerida (allkirjastatuna või digitaalselt allkirjastatuna).

3.11. Ärikliendil on õigus tähtajatuna sõlmitud Sideteenuse Leping igal ajal üles öelda, teatades sellest ette ühe (1) kalendrikuu, kui Lepingust ei tulene teisiti. Erakliendil on vastavalt elektroonilise side seadusele õigus Sideteenuse Leping igal ajal ilma eelneva etteteatamiseta üles öelda, teavitades sideettevõtjat lepingu ülesütlemisest. Ülesütlemine loetakse sideettevõtja suhtes jõustunuks teate saamisele järgnevast tööpäevast alates, kui teates ei sisaldu hilisem tähtpäev.

3.12. Rednetil on õigus Leping ilma eelneva etteteatamiseta üles öelda, kui sideteenuse osutamist on piiratud vastavalt punktile 4.6. ja elektroonilise side seaduse § 98 lõike 1 punktide 1–3 ja 5 alusel ning piiramise alus ei ole ära langenud ühe (1) kuu jooksul piirangu rakendamise aluse tekkimise päevast arvates.

3.13. Rednetil on õigus Leping üles öelda, teatades sellest Kliendile vähemalt üks (1) kalendrikuu ette, kui:

3.13.1. Rednet lõpetab tervikuna Klientidele teatava Teenuse või Teenuspaketi pakkumise või;

3.13.2. Rednet lõpetab teatud piirkonnas või aadressil Teenust kasutavale Kliendile Teenuse või Teenuspaketi osutamise, sest selleks vajalik tehniline võimalus selles piirkonnas või aadressil lõpeb, see likvideeritakse või ei võimalda selle piirkonna või aadressi tehniline võimalus jätkata Teenuse osutamist nõuetekohase kvaliteediga või;

3.13.3. tehnilistel põhjustel, Rednetist mittetuleneval või muul mõjuval põhjusel on oluliselt takistatud või muutunud võimatuks Lepingu alusel Teenuse osutamine või muude Lepingust tulenevate kohustuste täitmine või;

3.13.4. ilmneb, et kõiki asjaolusid arvesse võttes ja mõlema Poole huvisid kaaludes ei saa oodata, et Rednet jätkaks Lepingust tulenevate kohustuste täitmist.

3.14. Rednetil on õigus Kliendi poolt esitatud ja Teenuste osutamiseks vajalike andmete kontrollimisel ilmnenud puuduste või muude takistavate asjaolude korral (sh ettenähtud Tasude tasumine, lõppkasutaja on sidevõrguga ühendanud mittetöökorras või nõuetele mittevastava terminalseadme) pikendada Teenuse avamise tähtaega ja nõuda nende kõrvaldamist mõistliku aja jooksul. Juhul kui tegemist on Lepingu kui terviku suhtes olulise rikkumisega ning Klient ei ole vastava mõistliku tähtaja jooksul oma rikkumisi kõrvaldanud ning mille tõttu ei ole tehniliselt võimalik Teenust vastavalt kokkulepitud tingimustele ja õigusaktidega kooskõlas osutada, on Rednetil õigus esmalt vastavalt punktile 4.5. sideteenuse osutamist piirata ning juhul kui rikkumisi ei kõrvaldata ning Lepingu täitmine või Teenuse osutamine on täiesti võimatu, mh Lepingu sõlmimise järgselt selgub, et eelnev esialgne hinnang tehnilise võimaluse osas oli ekslik ja Teenuse nõuetekohase kvaliteediga osutamine Kliendi soovitud asukohas ei ole tegelikult tehniliselt võimalik, või Klient ei kõrvalda eelnimetatud puudusi või takistavaid asjaolusid määratud tähtajaks, on Rednetil õigus Leping ühepoolselt ja ette teatamata üles öelda.

3.15. Lepingu sõlmimise järgselt alustab Rednet Teenus(t)e osutamist esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 10 (kümnendal) tööpäeval või Kliendi nõudel ning kokkuleppel muul tähtajal.

3.16. Rednet edastab Kliendile personaalseid teateid sõltuvalt edastatava teate sisust kas Kliendi poolt avaldatud postiaadressile, e-posti aadressile või SMS- sõnumi teel. Rednet eeldab, et Klient on need teated kätte saanud kahe (2) Tööpäeva möödumisel nende väljastamisest. Kui Rednet edastab Kliendile teate e-posti või SMS-sõnumi teel, eeldab Rednet selle kättesaamist Kliendi poolt samal päeval. Eelnimetatud viisidel saadetud teateid saab Klient säilitada nii, et neile on võimalik hiljem juurde pääseda ja teateid vajadusel muutmata kujul taas esitada.


4. TOODETE KASUTAMISE JA TEENUSTE OSUTAMISE TINGIMUSED

4.1. Rednet korraldab Teenu(st)e osutamiseks vajalike tehniliste lahenduste ehitamise Redneti poolt parimaks peetud moel ja vastavuses Õigusaktidega. Teenu(st)e osutamise ja Too(de)te tellimise aluseks oleva Lepingu sõlmimisega annab Klient Rednetile ühtlasi õiguse ja nõusoleku, ilma Redneti poolse hüvitamiskohustuseta, Redneti sidevõrgu ja muude vajalike tehniliste lahenduste väljaehitamiseks Kliendi hoones ja territooriumil vastavate Teenuse osutamiseks.

4.2. Kui Teenu(st)e osutamise alustamiseks (näiteks liitumisel) või taasalustamiseks (näiteks ümberpaigutamisel) on vajalik võrgu rajamine, kannab võrgu rajamise kulud Klient. Kliendi soovil rajab võrgu Rednet, küsides Kliendilt tasu Hinnakirja ja/või Redneti poolt koostatava ja Kliendiga eelnevalt kooskõlastatava kokkuleppe alusel.

4.3. Rednetil on õigus teha ühepoolselt muudatusi Teenu(st)e osutamiseks või Too(de)te pakkumiseks kasutatavas tehnilis(t)es lahendus(t)es. Kui vastavad muudatused eeldavad Redneti sidevõrgu osaks olevate seadmete ümbervahetamist, nende tarkvara uuendamist, seadistamist või muude vastavate seadmetega seotud muudatuste tegemist, kannab sellega seotud kulud Rednet. Kui vastavad muudatused eeldavad Kliendile kuuluvate või tema valduses olevate seadme(te) ümbervahetamist, tarkvara uuendamist, seadistamist või muude vastavate seadme(te)ga seotud muudatuste tegemist, kannab sellega seotud kulud Klient.

4.4. Teenus(t)e osutamiseks kasutatava tehnilise lahendus(t)e muudatustest, millega kaasnevad Kliendi jaoks täiendavad kulutused, teatab Rednet Kliendile ette vähemalt üks (1) kuu. Kui Klient ei ole selliste muudatustega nõus, on tal enne muudatuste tegemist võimalus vastava Teenuse osutamise aluseks olev Leping igal ajal üles öelda, teatades sellest Rednetile ette kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (kirja või e-kirja teel) vastavalt selliselt, et Klienti on võimalik identifitseerida.

4.5. Rednet võib Kliendile sideteenuse osutamist piirata juhul, kui:

4.5.1. Klient on hilinenud temale osutatud teenuse eest tasumisega üle kahekümne (20) päeva;

4.5.2. Klient on sidevõrguga ühendanud mittetöökorras või nõuetele mittevastava terminalseadme;

4.5.3. Klient häirib terminalseadme kasutamisega sidevõrgu tööd või teisi sideteenuse kasutajaid;

4.5.4. sideteenuse osutamise piiramine on vajalik sidevõrgu seadme või liinirajatise paigaldamiseks, remondiks, vahetamiseks või hooldamiseks;

4.5.5. Teenuse osutamist võimaldava sidevõrguga ühendatud või sellega seotud teine sidevõrk ei vasta juurdepääsu või sidumise tingimustele ning ei ole tagatud nende võrkude häireteta koostalitusvõime;

4.5.6. Klient ei ole teavitanud Redneti andmete muutumisest ning saadetud arved tagastatakse märkega, et Klient ei asu antud aadressil/e-mailile saadetud arve tagastatakse märkega, et e-kirja kohaletoimetamine nendele adressaatidele või rühmadele nurjus, on tegevus- või elukohta vahetanud vms juhul;

4.5.7. piiramine on vajalik isikuandmete ja muude andmete kaitse tagamiseks, erikolukorra, erakorralise seisukorra või muus taolise asjaolu tõttu seaduses sätestatud ulatuses;

4.5.8. Klient rikub oluliselt sideteenuse lepingu tingimusi või piirang tuleneb seadusest.

4.6. Rednet teatab punktis 4.5 sätestatud piiramisest sobival viisil ette, märkides piiramise aja ja põhjused. Punkti 4.5.4 ettenähtud tööde tegemisest teatab Rednet mõistlikul viisil vähemalt viis (5) Tööpäeva ette plaaniliste tööde korral, üks (1) Tööpäev ette kiireloomuliste, rikke ennetamiseks vajalike tööde korral, viidates ühtlasi piiramise ajale ja põhjusele.

4.7. Klient on kohustatud tagama nõuetekohase elektertoite Seadmetele ja nendega ühendatud süsteemidele ning täitma Tingimustes või Õigusaktides fikseeritud Seadmete käitlemistingimusi ja muid tehnilisi tingimusi ja parameetreid k.a Toodete kasutusjuhendit.

4.8. Rednet ei ole vastutav Teenuse mittetoimimise või mittenõuetekohase toimimise eest juhul, kui Klient kasutab Teenuse tarbimise eesmärgil kolmandatele isikutele või Kliendile kuuluvaid tehnilisi lahendusi, sh liine, sidevõrke, võrgusõlmi või seadmeid ja mõni eelnimetatutest ei toimi või toimib mittenõuetekohaselt. Kui Klient kasutab Toote tarbimise eesmärgil kolmandatele isikutele või Kliendile kuuluvaid tehnilisi lahendusi, sealhulgas liine, sidevõrke, võrgusõlmi või seadmeid ja mõni neist ei toimi või toimib mittenõuetekohaselt ning ja/või kasutab neid kooskõlastamata Rednetiga, ei vastuta Rednet Toote mittetoimimise või mittenõuetekohase toimimise eest mh ei hüvita mittenõuetekohasest käitlemisest tekkinud kahju, välja arvatud juhul kui Lepingust või Õigusaktidest tulenevalt on tegemist Redneti vastutusega.

4.9. Rednet osutab Teenust ja pakub vastavaid Tooteid tingimustel, mis välistavad kinnisasja igakordse omaniku, otsese või kaudse valdaja, õiguse nõuda tehnorajatise või – võrgu (elektroonilise side- või muu elektrivõrgu, -paigaldise või nende teenindamiseks vajalike ehitiste ja muude seadeldiste) talumiskohustuse või paigalduse eest tasu või lisahüvitise maksmise, samuti talumiskohustuse tekkimisest tingitud kinnisasja väärtuse vähenemise.

4.10. Klient kohustub võimaldama Redneti poolt volitatud isikutele ligipääsu, ilma Redneti poolse hüvitamiskohustuseta, Redneti tehnilisele lahendusele, sh sidevõrgule, seadmetele ja liinidele, muuhulgas kui see on vajalik Teenuse osutamise alustamiseks vajalike tööde teostamiseks, Teenuse osutamiseks kasutatava tehnilise lahenduse muutmiseks, kontrollimiseks, hooldamiseks või rikete kõrvaldamiseks ning muudel Teenuse osutamist puudutavatel juhtudel.

4.11. Klient ja muu punktis 4.9. sätestatud isik on kohustatud välistama talumistasud ja muud nõuded Redneti või Rednetile kui õigusjärglasele eelnenud juriidilise isiku tehnovõrkude ja –rajatiste, elektroonilise side võrkude või muude vastavate seadeliste või paigaldiste ja nende teenindamiseks vajalikke ehitiste eest ning lubama nende ehitamist Toodete ja Teenuste eesmärgipäraseks kasutamiseks, osutamiseks või majandamiseks.

4.12. Kliendil on õigus tarbida Toodet isiklikult või lubada seda teha kolmandatel isikutel, kuid mõlemal juhul jääb Klient Redneti ees täielikult vastutavaks kõikide Rednetiga sõlmitud Lepingutest tulenevate kohustuste nõuetekohase täitmise ja mittenõuetekohase täitmise tagajärgede eest. Lepingus sätestatud juhtudel on Klient kohustatud välistama Toote tarbimise kolmandate isikute poolt, eelkõige kui Tootja on selle eritingimustes välistanud.

4.13. Klient kohustub Tooteid (sealhulgas ka osaliselt) kolmandatele isikutele mitte edasi müüma, välja arvatud juhul kui Rednet ja Klient on kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kokku leppinud teisiti, muuhulgas mitte võimaldama kolmandatel isikutel Toodete kasutamist tasu eest või tasuta väljaspool vastava Kliendiga sõlmitud Lepingu ühenduspunkti asukohta.

4.14. Klient kohustub mitte kasutama Tooteid Lepingu, Tingimuste, Õigusaktide või heade tavadega vastuolus olevate või muul viisil sobimatute tegude tegemiseks või nende propageerimiseks. Muuhulgas ei tohi Klient Tooteid tarbides teha ise ega võimaldada kolmandatel isikutel teha toiminguid, millega kaasneb või võib kaasneda alljärgnev:

4.14.1. ligipääsu tekitamine sellistele ressurssidele, millele ligipääs ei ole Kliendile lubatud, sealhulgas võrgusõlme ressursside kasutamine või võrgusõlme turvasüsteemide analüüsimine, näiteks võrgusõlme protokollist sõltumatu (TCP/UDP) pordi oleku (lahti/kinni) kontrollimine või operatsioonisüsteemi kindlakstegemine juhul, kui selleks ei ole vastavat õigust andnud võrgusõlme administraator;

4.14.2. mistahes andmete, materjalide, tarkvara, intellektuaalse omandi, kaubamärkide või ärisaladuste vms kasutamine viisil, mis ei ole lubatud;

4.14.3. Redneti või kolmandate isikute poolt infotehnoloogilisi vahendeid kasutades koostatud või kogutud andmete terviklikkuse omavoliline hävitamine, kahjustamine, muutmine või vastava ohu tekitamine;

4.14.4. mistahes sidevõrgu sõi sellega ühendatud seadmete funktsionaalsust häirida või piirata võivate arvutiviiruste, programmide või muu vastava tarkvara kasutamine või levitamine või vastava ohu tekitamine; 4.14.5. Teenust kasutades elektroonilisel teel mistahes isikutele mitteasjakohaste või soovimatute sõnumite saatmine (sealhulgas masspostitus), samuti sellele kaasaaitamine või selle võimaldamine. Soovimatuks masspostituseks loetakse muulhulgas anonüümsete või parodeeritud ning ähvardavate sõnumite, reklaammaterjalide, autoriseerimata kuulutuste vms üheaegset saatmist elektroonilisel teel adressaatidele, kes ei ole antud sõnumite saamiseks soovi avaldanud;

4.14.6. selliste andmete ja materjalide kopeerimine või mistahes viisil edastamine, mis tekitavad serveritele või mis tahes sidevõrgule võrrelduna tavapärase koormusega järsu koormuse tõusu, sealhulgas elektronposti teel sõnumite saatmist võimaldava programmiga, näiteks "meilipommi”, “ahelkirja”, “püramiidskeemi” või teistes vormides pealetükkivate pakkumiste saatmine; 4.14.7. selliste andmete, veebilehe või elektronposti sõnumite mistahes viisil levitamine või levitamisele kaasaaitamine, mis on solvava, sündsusetu, laimava, ähvardava, teiste privaatsusse tungiva, rassiliselt, etniliselt või muul viisil ründava, kuritahtliku, füüsilist või psüühilist vägivalda õhutava, ebaseaduslikku tegevust propageeriva jms iseloomuga.

4.14.8. Toodete tellimisel ja kasutamisel, sealhulgas teabe edastamisel sidevõrkude kaudu, kannab Klient iseseisvat vastutust autoriõigusi, isikuandmete kaitset ja andmebaaside kasutamist reguleerivate ning teiste Õigusaktide sätete täitmise eest.

4.15. Punktis 4.5 või Õigusaktides fikseeritud korras on Rednetil õigus piirata Kliendile Teenuste osutamist või Toodete pakkumist, muuhulgas juhul kui piirangu rakendamine on põhjendatud seoses toime pandud Lepingulise kohustuse rikkumisega või toime pandud pettuse või muu väärkasutusega. 4.16. Teenuse osutamise peatamise aluste kõrvaldamisel on Rednetil õigus nõuda Kliendilt Teenuste kasutuse võimaluse taastamiseks tehtud kulutuste hüvitamist, kui Teenuse osutamise alus tulenes Kliendi lepingus või õigusaktides sätestatud kohustus(t)e rikkumisest.

4.17. Kliendil on õigus nõuda Andmesideteenuse osutamise piiramist ka omal initsiatiivil.

4.18. Rednet taastab sideteenuse osutamise Kliendile endises ulatuses hiljemalt kolme (3) Tööpäeva jooksul alates sideteenuse osutamise piiramise aluseks oleva asjaolu kõrvaldamisest.

4.19. Rednetil on õigus muuta ühepoolselt Kliendiga sõlmitud Lepingu tingimusi (sh Kliendi poolt kasutatavat Teenust ja/või Teenuspaketti või selle tingimusi, Kliendi numbrit või numbri valimise korda), vahetada Kliendi poolt kasutatav Teenus ja/või Teenuspakett välja analoogse Teenuse ja/või Teenuspaketi vastu, kui Rednet on muutnud teatud piirkonnas või aadressil teenuste pakkumiseks kasutatavaid tehnilisi lahendusi või alustanud Teenuse ja/või Teenuspaketi pakkumist uutel alustel ja tingimustel.

4.20. Teenuse osutamiseks kasutatava tehnilise lahenduse muudatustest, millega kaasnevad Kliendi jaoks täiendavad kulud ja Lepingu muutmisest punktis 2.7 toodud alusel, teatab Rednet Kliendile ette vähemalt üks (1) kuu. Kui Klient ei ole selliste muudatustega nõus, on tal enne muudatuste tegemist võimalus vastava Teenuse osutamise aluseks olev Leping üles öelda, teatades sellest Rednetile kirjalikult.


5. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

Lisaks Lepingus, Üldtingimustes ja muudes Tingimustes sätestatud õigustele ja kohustustele kehtivad Redneti ja Kliendi suhtes Teenuse osutamisel ja kasutamisel käesolevas peatükis toodud õigused ja kohustused.

5.1. Kliendil on Teenuste kasutamisel alljärgnevad õigused:

5.1.1. tarbida Teenust isiklikult või lubada seda teha Kasutajatel või muudel kolmandatel isikutel. Igal juhul jääb Klient Redneti ees vastutavaks kõikide sõlmitud Lepingust tulenevate kohustuste nõuetekohase täitmise eest;

5.1.2. tellida Teenuseid ja muuta Teenuse parameetreid Tootetingimustes või Kodulehel määratletud valikute piires ja Üldtingimustes sätestatud korras;

5.1.3. kasutada pärast Lepingu sõlmimist selles kokkulepitud Tooteid Tingimustes kokkulepitud ulatuses ja korras;

5.1.4. teha Rednetile ettemakseid tema poolt tulevikus kasutatavate Toodete eest, märkides seejuures arvel näidatud viitenumbri;

5.1.5. saada Rednetilt teavet talle osutatavate Tood(e)te kohta, sh tingimuste, kvaliteedi, Hinnakirja, seadmete kasutamise juhiste ja talle tasumiseks esitatud arvete kohta; 5.1.6. nõuda Teenuse toimimist takistavate rikete kõrvaldamist, vastavalt Lepingutes ja Tingimustes sätestatule;

5.1.7. taotleda Sideteenuse osutamise piiramist omal soovil, esitades Rednetile selle kohta avalduse, olles vajadusel tasunud eelnevalt Lepingu alusel tasumisele kuuluvad Tasud ning täitnud muud kuni Teenuse piiramiseni tekkinud kohustused, kui Pooled pole kokku leppinud teisiti;

5.1.8. esitada Rednetile avaldusi ja ettepanekuid ning pretensioone Teenuste kohta Üldtingimustes sätestatud korras, eeldusel et Klient on identifitseeritav;

5.1.9. öelda Leping üles vastavalt Lepingus või Üldtingimustes sätestatule;

5.1.10. nõuda kahju hüvitamist vastavalt Üldtingimustes sätestatule.

5.1.11. Erakliendil on õigus sidevahendi abil või väljaspool äriruume sõlmitud lepingust põhjust avaldamata taganeda neljateistkümne (14) päeva jooksul. Klient loetakse lepingust taganenuks kui ta on esitanud Rednetile vabas vormis allkirjastatud taganemisavalduse ja tagastanud kõik Lepingu alusel saadu Rednetile. Paigaldustasu, paigaldustasu osaline asendus ja liitumistasu ei kuulu taganemisel tagastamisele. Vastavalt võlaõigusseaduses § 48 lõikes 1 punktis 14 sätestatule tarbijapoolsel lepingust taganemisel kannab lepinguesemeks olnud asja tagastamise kulud tarbija.

5.2. Kliendil on Teenuste kasutamisel alljärgnevad kohustused:

5.2.1. täita Lepingus, Üldtingimustes sätestatud kohustusi, Tingimusi, sh Teenus- ja Hinnapaketi tingimusi jms juhendmaterjale ning kehtivate Õigusaktide nõudeid;

5.2.2. tasuma talle osutatud Toodete eest tähtaegselt ja kehtestatud Hinnakirja ning arvelduskorra alusel st vastavalt esitatud arvele ja sellel märgitud rekvisiitidele (arveldusarve numbrile, viitenumbrile vms). Klient ei vabane arve tasumise kohustusest, kui ta ei ole Redneti väljastatud arvet kätte saanud. Klient on kohustatud teavitama Redneti kohe sellest, kui ta ei ole arvet kätte saanud;

5.2.3. esitama Rednetile Lepingu sõlmimisel tõeseid andmeid ning tagada Lepingu sõlmimiseks vajalike volituste olemasolu;

5.2.4. informeerima Redneti esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui viieteistkümne (15) kalendripäeva jooksul alates muudatuse toimumisest, Kliendi nime, aadressi, arve e-maili aadressi, Lepinguga seotud kontaktisikute või Kasutajate andmete muutumisest ja muude oluliste kontaktandmete muutumisest;

5.2.5. koheselt teavitada Redneti järgmiste asjaolude esinemisest:

5.2.5.1. Kliendi isikut tõendava dokumendi või Kliendi kasutuses oleva muu identifitseerimise vahendi kaotsiminekust või sattumisest kolmandate isikute ebaseaduslikku valdusesse;

5.2.5.2. Kliendi nime (sh ärinime), aadressi, arve e-maili aadressi, kontakttelefoni või teiste Kliendi rekvisiitide muutumisest koos uute andmete esitamisega;

5.2.5.3. Lepinguga seotud kontaktisiku(te), sh äriühingu juhatuse liikme(te) või esindaja(te) muutumisest;

5.2.5.4. juriidilise isiku finantsolukorras toimunud olulistest muudatustest sh lõpetamisest, likvideerimis- või sundlikvideerimismenetluse alustamisest, pankrotiavalduse esitamisest või pankrotihoiatuse esitamisest ja muudest asjaoludest, mis võivad takistada või teha võimatuks Lepingu täitmise Kliendi poolt;

5.2.5.5. teistest asjaoludest, mis võivad mõjutada Lepinguliste kohustuste täitmist sh identifitseerimiseks kasutatava dokumendi kadumisest, vargusest või kolmandale isikule teatavaks saamisest ning muutma või sulgema selle (või need) koheselt, kuni avalduse esitamiseni kasutatud sideteenuste eest on kohustatud tasuma Klient;

5.2.6. hüvitama Rednetile kulud, mis on seotud Kliendilt võlgnevuse sissenõudmisega kolmandate isikute vahendusel vastavalt Õigusaktides sätestatule;

5.2.7. kasutama Seadmeid vastavalt nende sihtotstarbele kooskõlas Lepinguga, sh Tingimuste ja Seadmete kasutamise juhendmaterjalidega ning mitte tekitama häireid sidevõrgus ja/või teistele isikutele kuuluvates sidevõrkudes;

5.2.8. kasutama nõuetele vastavat ja tehniliselt töökorras olevat terminalseadet ning tagama vajalike uuenduste (nt tarkvara uuendamine) tegemise terminalseadmes või sellega seotud lisaseadmetes. Nõuetele mittevastava, mittetöökorras oleva või häireid ja rikkeid põhjustava terminalseadme kasutamise korral, kui sellega kaasneb kahju Rednetile või kolmandale isikule, kohustub Klient tekkinud kahju hüvitama;

5.2.9. võimaldama Redneti poolt volitatud isikutele ligipääsu Kliendi territooriumil või valduses asuvale Redneti tehnilisele lahendusele, sh sidevõrgule, seadmetele ja liinidele, kui see on vajalik Teenuse osutamise alustamiseks vajalike tööde teostamiseks, Teenuse osutamiseks kasutatava tehnilise lahenduse muutmiseks, kontrollimiseks, hooldamiseks või rikete kõrvaldamiseks;

5.2.10. kindlustada nõuetekohane elektertoide terminalseadmetele ja nendega ühendatud süsteemidele, täitama terminalseadmete käitlemistingimusi ning tagama omal kulul, et temale kuuluv terminalseade on tehniliselt korras ja vastab tarkvaraliselt Teenusele kui Lepingus või Tingimustes ei ole sätestatud teisiti;

5.2.11. kohustatud hüvitama sidevõrgu kaudu ühenduse saamist häirivate, piiravate või takistavate Kliendi poolt põhjustatud rikete ja/või kahjustuste kõrvaldamise kulud. Rike ja/või kahjustus loetakse põhjustatuks Kliendi poolt muuhulgas juhul, kui rikke ja/või kahjustuse põhjustas isik terminalseadme asukohas või tingis rikke Kliendi terminalseade või selle ebaõige kasutamine;

5.2.12. Lepingu lõpetamisel või lõppemisel vastavalt Tingimustele tagastama Kliendi kasutuses olevad, mitte ainult rendile, antud Seadme(d) või hüvitama nende hinna jääkväärtuse. Jääkväärtuse hind arvutatakse võttes arvesse ostukuupäeval kehtinud Seadme täishinda.

5.2.13. kandma Toodete kasutamisel, sealhulgas teabe edastamisel sidevõrkude kaudu, iseseisvat vastutust autoriõigusi ja andmebaaside kasutamist reguleerivate ning teiste Õigusaktide sätete täitmise eest.

5.3. Kliendil on Teenuste kasutamisel keelatud alljärgnevad tegevused:

5.3.1. Teenust (sh ka osaliselt) kolmandatele isikutele edasi müüa, vahendada, samuti võimaldada kolmandatel isikutel Teenuse tarbimist tasu eest või tasuta väljaspool vastava Kliendiga sõlmitud Lepingus sätestatud ühenduspunkti asukohta. Eelnimetatud rikkumise korral kohustub Klient rikkumise koheselt lõpetama. Sõltuvalt rikkumise ulatusest on Rednetil õigus nõuda leppetrahvi kuus tuhat (6000) eurot ning Rednetile rikkumisega põhjustatud kahju hüvitamist ulatuses, milles leppetrahv kahjusummat ei kata. Vastav piirang ei kehti juhul, kui Rednet ja Klient on kirjalikult kokku leppinud teisiti;

5.3.2. võimaldada identifitseerimisandmete ebaseadusliku kasutamise ja/või sattumise kolmandate isikute ebaseaduslikku valdusesse, mh võimaldada nende kasutamise sideteenuse osutamiseks, vahendamiseks;

5.3.3. ühendama sidevõrku ühendust häirivaid, piiravaid, takistavaid seadmeid;

5.3.4. kasutama Tooteid/Teenuseid Lepingu, Tingimuste, õigusaktide või heade tavadega vastuolus olevate või muul viisil sobimatute tegude tegemiseks või nende propageerimiseks. Muuhulgas ei tohi Klient Teenuseid tarbides teha ise ega võimaldada kolmandatel isikutel teha toiminguid, millega kaasneb või võib kaasneda alljärgnev:

5.3.4.1. ligipääsu tekitamine sellistele ressurssidele, millele ligipääs ei ole Kliendile lubatud, sh võrgusõlme ressursside kasutamine või võrgusõlme turvasüsteemide analüüsimine, nt võrgusõlme protokollist sõltumatu (TCP/UDP) pordi oleku (lahti/kinni) kontrollimine (ingl k port scan) või operatsioonisüsteemi kindlakstegemine juhul, kui selleks ei ole vastavat õigust andnud võrgusõlme administraator;

5.3.4.2. mistahes sidevõrgus või terminalseadmes (sh arvutis) asuvate andmete, materjalide, tarkvara, intellektuaalse omandi, kaubamärkide või ärisaladuste vms kasutamine viisil, mis ei ole lubatud;

5.3.4.3. Redneti või kolmandate isikute poolt infotehnoloogilisi vahendeid kasutades koostatud või kogutud andmete terviklikkuse omavoliline hävitamine, kahjustamine muutmine või vastava ohu tekitamine;

5.3.4.4. mistahes sidevõrgu sõi sellega ühendatud seadmete funktsionaalsust häirida või piirata võivate arvutiviiruste, programmide või muu vastava tarkvara kasutamine või levitamine või vastava ohu tekitamine;

5.3.4.5. Toodet/Teenust kasutades elektroonilisel teel mistahes isikutele mitteasjakohaste või soovimatute sõnumite saatmine (sh masspostitus), samuti sellele kaasaaitamine või selle võimaldamine (ingl k open relay);

5.3.4.6. selliste andmete ja materjalide kopeerimine või mistahes viisil edastamine, mis tekitavad serveritele või mistahes sidevõrgule võrrelduna tavapärase koormusega järsu koormuse tõusu, sh elektronposti teel sõnumite saatmist võimaldava(te) programmi(de)ga või teistes vormides pealetükkivate pakkumiste saatmine;

5.3.4.7. selliste andmete, veebilehe või elektronposti sõnumite mistahes viisil levitamine või levitamisele kaasaaitamine, mis ei ole kehtivate õigusaktidega kooskõlas või on solvava, sündsusetu, laimava, ähvardava, teiste privaatsusesse tungiva, rassiliselt, etniliselt või muul viisil ründava, kuritahtliku, füüsilist või psüühilist vägivalda õhutava, ebaseaduslikku tegevust propageeriva jms iseloomuga;

5.3.4.8. sidevõrguga ühendatud seadmete funktsionaalsuste muutmine masskõnede kunstlikuks tekitamiseks eesmärgiga teenida vastava sidekelmusega ebaseaduslikku tulu, samuti sellisele tegevusele kaasa aitamine või selle võimaldamine, samuti tasuta numbritele helistamise võimaluse kuritarvitamine muul viisil.

5.4. Punktides 5.2.2., 5.2.3., 5.2.5. sätestatud kohustuste rikkumine ja punktides 5.3.1.- 5.3.4. sätestatud keelatud tegevuste või toimingute tegemine on käsitletav Sideteenuse lepingu olulise rikkumisena, mille korral on Rednetil õigus piirata Kliendile Sideteenuste osutamist.

5.5. Rednetil on Teenuste osutamisel alljärgnevad õigused:

5.5.1. kehtestada, muuta või täpsustada Teenuste osutamise tingimusi ja kirjeldusi, sh kuid mitte ainult, tehes Tingimused kättesaadavaks Kodulehel;

5.5.2. muuta Hinnakirja ja Tingimusi Üldtingimustes sätestatud alusel;

5.5.3. uuendada Rednetile kuuluvat Sidevõrku ja Teenuste osutamiseks kasutatavaid tehnilisi lahendusi ning teha neis Teenuste kasutamist mõjutavaid muudatusi, sh teha ühepoolselt muudatusi Kliendile Teenuse osutamiseks kasutatavas tehnilises lahenduses vastavalt Üldtingimustes sätestatule ning muuta eeltoodust tulenevalt ühepoolselt Teenusega seotud Tingimusi Üldtingimustes toodud alustel ja korras;

5.5.4. kasutada Andmeid vastavalt Andmete kasutamise põhimõtetes toodule;

5.5.5. korraldada Klientidele tarbijamänge ja kampaaniad ning teha kampaaniapakkumisi ja soodustusi Redneti poolt sätestatud tingimustel;

5.5.6. piirata ühepoolselt Kliendile Teenus(t)e osutamist Üldtingimuste punktis 4.5. sätestatud alustel;

5.5.7. muuta Lepingut punktis käesolevates Üldtingimustes toodud alusel;

5.5.8. öelda Leping üles teatades sellest ette vähemalt üks (1) kalendrikuu juhul kui:

5.5.8.1. Rednet lõpetab tervikuna Klientidele teatava Teenuse või Teenuspaketi pakkumise või;

5.5.8.2. Rednet lõpetab teatud piirkonnas või aadressil Teenust kasutavale Kliendile Teenuse või Teenuspaketi osutamise, sest selleks vajalik tehniline võimalus selles piirkonnas või aadressil lõpeb, see likvideeritakse või ei võimalda selle piirkonna või aadressi tehniline võimalus jätkata Teenuse osutamist nõuetekohase kvaliteediga või;

5.5.8.3. tehnilistel põhjustel, Rednetist mittetuleneval või muul mõjuval põhjusel on oluliselt takistatud või muutunud võimatuks Lepingu alusel Teenuse osutamine või muude Lepingust tulenevate kohustuste täitmine või;

5.5.8.4. ilmneb, et kõiki asjaolusid arvesse võttes ja mõlema Poole huvisid kaaludes ei saa oodata, et Rednet jätkaks Lepingust tulenevate kohustuste täitmist;

5.5.8.5. ette teatamata takistada varastatud, kaotatud (või muul viisil isiku valdusest väljunud), omavoliliselt ümberkodeeritud terminalseadme kasutamist võrgus.

5.6. Rednetil on Kliendile Teenuse osutamisel järgmised kohustused:

5.6.1. täita Teenuse osutamisel Lepingus, Tingimustes ja seadustes sätestatud kohustusi;

5.6.2. osutada Kliendile Teenuseid Redneti Sidevõrgu tööpiirkonnas vastavalt sõlmitud Lepingule, Tingimustele ja õigusaktidele;

5.6.3. esitada Kliendile arveid vastavalt Üldtingimustes sätestatud arvelduste korrale;

5.6.4. väljastada Kliendi soovi korral talle teavet Teenuste, Tingimuste, Hinnakirja või esitatud arvete kohta;

5.6.5. hooldada omal kulul Redneti Sidevõrku ning kõrvaldada Redneti sidevõrgu ja liinide rikked vastavalt õigusaktides, Lepingutes ja Tingimustes sätestatule;

5.6.6. informeerida Kliente teadaolevatest ja suurt hulka Kliente puudutavatest olulistest häiretest Sidevõrgu töös Kodulehe kaudu;

5.6.7. informeerida Kliente Hinnakirja ja Tingimuste muudatustest Kodulehe kaudu vastavalt Üldtingimustes sätestatule;

5.6.8. kasutada Andmeid üksnes Andmete kasutamise põhimõtetes toodud viisil ja ulatuses ning avaldada neid kolmandatele isikutele üksnes õigusaktides sätestatud alustel ja korras.

6. LEPINGUTE MUUTMINE

6.1. Rednetil on õigus Tingimusi ühepoolselt muuta Õigusaktides fikseeritud juhtudel ja samuti juhul, kui see on tingitud muudatustest Õigusaktides või kui pärast Lepingu sõlmimist muutuvad Lepingu sõlmimise aluseks olnud asjaolud ja sellega kaasnevad Lepingu täitmise kulude oluline suurenemine. Samuti juhul, kui Tingimuste muutmine on tingitud teatud valdkonna või Toodete tehnilistest või sisulisest arengust, Klientidele Teenuste kasutamiseks täiendavate või paremate võimaluste loomisest või vajadusest täpsustada Teenuse osutamise ja kasutamisega seotud asjaolusid.

6.2. Tingimuste muutmisel on Kliendil õigus, muudatustega mittenõustumisel, vastavate muudatustega Leping üles öelda, teatades sellest Rednetile ette kolmkümmend (30) kalendripäeva alates vastavate muudatuste kohta teate avaldamisest või muul mõistlikul viisil teavitamisest Redneti poolt. Rednet teavitab Tingimuste muutumisest ette vastavalt Üldtingimustele.

6.3. Lepingud öeldakse üles ning need lõppevad Lepingus, Tingimustes ja/või Õigusaktides toodud alustel. Lepingu ülesütlemine, taganemine või Lepingu lõppemine ei vabasta Poolt kohustusest täita teise Poole ees vastava Lepingu kehtivuse ajal Lepingust tekkinud kohustusi. Lepingu ülesütlemise- või taganemisavaldus peab olema esitatud kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

6.4. Erakliendil on õigus sidevahendi abil sõlmitud lepingust põhjust avaldamata 14 (neljateist) kalendripäeva jooksul taganeda vastava taganemisavalduse alusel. Taganemistähtaeg lõpeb 14 (neljateist) kalendripäeva möödumisel alates Kliendilepingu või muu sidevahendi abil sõlmitud Lepingu sõlmimisest. Taganemisõiguse kasutamiseks tuleb Kliendil teavitada Redneti ühemõttelise allkirjastatud vabas vormis avaldusega kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

6.5. Rednetil on õigus Leping ette teatamata üles öelda, kui sideteenuse osutamist on piiratud Õigusaktides, Tingimuses või Lepingus ettenähtud alusel ja piiramise alus ei ole ära langenud 1 (ühe) kuu jooksul alates piirangu rakendamise aluse tekkimise päevast.

6.6. Rednetil on õigus Leping üles öelda, teatades sellest Kliendile 1 (üks) kalendrikuu ette, kui:

6.6.1. Rednet lõpetab tervikuna Klientidele teatava Toote pakkumise;

6.6.2. Rednet lõpetab teatud piirkonnas või teataval aadressil Teenust kasutavale Kliendile Teenuse osutamise, sest Teenuse osutamiseks vajalik tehniline võimalus vastavas piirkonnas või vastaval aadressil lõpeb, see likvideeritakse või ei võimalda vastav tehniline võimalus selles piirkonnas või sellel aadressil jätkata Teenuse osutamist nõuetekohase kvaliteediga;

6.6.3. tehnilistel põhjustel, Rednetist mittetuleneval või muul mõjuval põhjusel on oluliselt takistatud või muutunud võimatuks Lepingust tulenevate kohustuste täitmine;

6.6.4. Klient rikub oluliselt Lepingut ja/või muid Tingimusi ja/või ei ole tasunud temale osutatud Too(de)te eest tähtaegselt või on hilinenud tasumisega üle 20 (kahekümne) kalendripäeva

6.6.5. Klient on sidevõrguga ühendanud mittetöökorras või nõuetele mittevastava terminalseadme, häirib terminalseadme kasutamisega sidevõrgu tööd või teisi sideteenuste kasutajaid;

6.6.6. kõiki asjaolusid arvesse võttes ja mõlema Poole huvisid kaaludes ei saa mõistlikult nõuda Lepingu jätkamist kuni kokkulepitud tähtpäevani või etteteatamise tähtaja lõppemiseni;

6.7. Rednet sõlmib Kliendiga vastava Lepingu, kui Kliendi soovitud asukohas on Rednetile teadaolevalt olemas Lepingu täitmiseks ja Kliendile nõuetekohase kvaliteediga Teenus(t)e osutamiseks ja Too(de)te pakkumiseks vajalik tehniline võimalus või võimalused. Kui Lepingu sõlmimise järgselt selgub, et nõuetekohase kvaliteediga Teenus(t)e osutamine või Too(de)te pakkumine Kliendi soovitud asukohas ei ole tehniliselt võimalik, on Rednetil õigus Leping ühepoolselt üles öelda, teatades sellest Kliendile 5 (viis) kalendripäeva ette.

6.8. Kui Kliendil ei ole kehtivaid Lepinguid, mille alusel Rednet osutab Teenuseid või pakub, müüb, rendib Kaupu, võib kumbki Pool Kliendilepingu üles öelda, teatades sellest teisele Poolele kirjaliku või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse esitamisega ette viisteist (15) kalendripäeva. Tähtajatu Kliendilepingu võivad Pooled lõpetada igal ajal Poolte kokkuleppel, teatades sellest 30 (kolmkümmend) päeva kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ette.

6.9. Nime, aadressi ja muude oluliste kontaktandmete muutusest on Pool kohustatud teatama teisele Poolele võimalikult kiiresti, kuid mitte hiljem kui viieteistkümne (15) kalendripäeva jooksul alates muutuse toimumisest. 6.10. Rednet edastab Kliendile personaalseid teateid sõltuvalt edastatava teate sisust Kliendi poolt avaldatud postiaadressile või e-posti aadressile. Vastavad teated loetakse Kliendi poolt kätte saaduks kahe (2) Tööpäeva jooksul. Kui Rednet edastab Kliendile teate SMS sõnumi teel, loetakse see kätte saaduks samal päeval. Eelnimetatud viisidel saadetud teateid saab Klient säilitada nii, et neile on võimalik hiljem juurde pääseda ja teateid vajadusel muutmata kujul taas esitada.

6.11. Lepingust kuni selle lõpetamiseni tekkinud Poolte õigused ja kohustused jäävad kehtima kuni nende nõuetekohase täitmiseni, sh jäävad kehtima Kliendi kohustus tasuda Rednetile tasumata arve(d) ning lõpetamine ei vabasta Klienti viiviste tasumise kohustusest. Klient on kohustatud hüvitama kõik võlgnevuste sissenõudmisega seotud kulud.

6.12. Lepingu taganemisele, nõuetele vastava avalduse alusel, kohaldatakse üleantu väljaandamise ja hüvitamise osas vastavalt võlaõigusseaduses § 189 sätestatut. Lepingu ülesütlemise korral peavad Pooled tagastama Lepingu lõpetamisele järgneva aja kohta juba ette üleantu. Tagastamisele kohaldatakse vastavalt võlaõigusseaduses §-des 189– 191 sätestatut.

6.13. Kui Lepingu esemena on üle antud vara ja/või seadmed annab Klient viivitamatult, kuid mitte hiljem kui seitsme (7) kalendripäeva möödumisel päevast, mil Klient teavitas Redneti vastava avaldusega taganemisest, vastava vara üle. Juhul kui Klient ei ole vastavat vara üle andnud loetakse, et Klient ei ole Lepingust taganenud. Vara tagastamise kulud kannab Klient.

6.14. Rednetil on õigus keelduda Lepingu üles ütlemisel või taganemisel üleantu väljaandmisest osas, milles Klient ei ole oma lepingulisi kohustusi nõuetekohaselt täitnud, eelkõige seni kuni Rednet pole Lepingu esemeks olevat vara ja/või seadmed Kliendilt nõuetekohaselt tagasi saanud.

6.15. Klient vastutab vara väärtuse vähenemise eest, mis on tingitud vara mittenõuetekohasest kasutamisest ja käitlemisest vastavalt Lepingule ja Üldtingimuste, muuhulgas kolmandate isikute poolt põhjustatud vara väärtuse vähenemise eest, mis on seotud vara ebaõige käitlemisega. Vara väärtuse vähenemise ekspertiisikulud kannab Klient.


7. SEADMETE KASUTAMISE TINGIMUSED

7.1. Klient võib Teenuse osutamiseks vajalike Seadme(te) kasutamiseks kohese väljaostu asemel võtta need kasutuseks vastava Lepingu alusel kokkulepitud tingimustel vastava tasu eest.

7.2. Seade(med) võivad Redneti valikul olla paigaldamise hetkel uued või kasutatud. Rendiseade(med) koos nende juurde kuuluva dokumentatsiooni ja kasutusjuhenditega (päraldistega) antakse Kliendile üle vastava Akti alusel, mis on Pooltele täitmiseks kohustuslikud ning on vastava Lepingu lahutamatu osa.

7.3. Klient peab Rednetile teatama üle antud Seadme(te) mittevastavusest Lepingu tingimustele viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 1 (üks) nädal peale sellise mittevastavuse avastamist.

7.4. Kliendi kasutusse antud seadme(te) sh, kuid mitte ainult rendile antud seadme(te), omandiõigus jääb kogu kasutusja/või rendiperioodiks Rednetile. Kliendile kuulub vastavate Seadm(et)e valdusõigus. Klient kohustub vastutama Seadmete (korrashoiu, toimivuse tagamise ja turvalisuse) eest kogu rendiperioodi vältel nagu omanik. Rednet ei vastutata seadmete toimivuse tagamise ega turvariskide tekkimise eest. Klient kohustub peale Lepingu lõppemist Rendiseade(med) koos vastavate päraldistega Rednetile tagastama seisundis, milles nad olid üleandmise hetkel arvestades normaalset kulumist. Juhul kui tegemist on Seadmete väljaostuga on Kliendil võimalik rendiperioodi lõppedes korraliste Tasude laekumise korral kokkulepitud Tingimustel saada Seademetele omandiõigus.

7.5. Klient kohustub Seadme(te) kasutusse saamisel ja kasutamisel tagama Seadme(te) säilitamiseks ja kahjustumise vältimiseks sobivad hoiutingimused (puhtus, temperatuur, aparaadi toitepinge stabiilsus õhutatus, elektertoide jms). Klient peab maksma mõistlikku hüvitise Seadme(te) seisundi halvenemise, eelkõige kahjustumise, purunemise eest vastavalt Hinnakirjale ja/või muudele Tingimustele. Seadme(te) olulisel kahjustumisel või hävimisel Kliendi süü läbi kohustub Klient hüvitama Rednetile vastava Seadme(t)e maksumuse vastavalt Hinnakirjale ja/või muudele Tingimustele.

7.6. Seadme osalise või täieliku hävimise riisiko läheb Kliendile üle Seadme üleandmisel Kliendile vastava Akti alusel. Seadme(te) kadumine, vargus, hävimine või muu kahjustumine ei vabasta Klienti Lepingus sätestatud kohustuste täielikust ja kohasest täitmisest. Klient kohustub tagama Seadme(te) säilimise töökorras ja korrapärase majandamise ning välistama Seadme(te) sattumise kolmandate isikute valdusesse, kellel ei ole seaduslikku valdusõigust vastavatele Seadme(te)le. Klient vastutab kõigi Rendiseadmete ebaõige käitlemise, säilitamise või kolmandate isikute poolt tekitatud kahju eest.

7.7. Klient kohustub Seadme(te) kasutamise eest tasuma Hinnakirja, vastava Akti ning Redneti poolt esitatava arve alusel, selles märgitud tähtpäevaks.8. ANDMETE KAITSE JA TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED

8.1. Rednet tagab Andmete, sealhulgas Isikuandmete, kaitsmise ja töötlemise Üldtingimustes fikseeritud korras ning kooskõlas Õigusaktidega. Rednet peab Andmete kaitsmist oluliseks ning tagab Andmete kaitse, kasutades Andmete terviklikkuse, käideldavuse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks vajalikke organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmed.

8.2. Rednet sidevõrkude ja Teenuste turvalisuse ning terviklikkuse tagamiseks rakendab Rednet meetmeid, mis on sätestatud Redneti poolt kehtestatud sisemistes turva eeskirjades.

8.3. Rednet ei saa tagada Andmete turvalisust ega ole selle eest vastutav juhul, kui Andmed ei ole kaitstud tulenevalt Teenuste tarbimiseks Kliendi poolt kasutatavate seadmete ebaturvalisusest või asjaolust, et kolmandale isikule on saanud Rednetist sõltumatult teatavaks Kliendi seadme või Teenusega seotud paroolid.

8.4. Rednet hoiab saladuses Teenuste osutamise ja Toodete pakkumise käigus talle Kliendi kohta teatavaks saanud Andmeid, sealhulgas Isikuandmeid. Rednetil on õigus avaldada vastavaid Andmeid kolmandatele isikutele üksnes Lepingu ja/või Tingimuste kohaselt Kliendi antud nõusoleku olemasolul, välja arvatud juhul, kui nende andmete avaldamise või edastamise õigus või kohustus tuleneb Õigusaktidest. Rednetil on õigus Kliendi Andmeid töödelda ilma nõusolekuta ja säilitada elektroonilise side seaduse § 104 sätestatud juhtudel.

8.5. Klientide Andmete töötlemist teostavad vastutava töötlejana Rednet OÜ (registrikood 14160693, asukoht: Hansu tee 6, Metsakasti küla 74019) ja Redneti volitatud töötlejad.

8.6. Rednet võib kasutada Andmeid Õigusaktide alusel ilma Kliendi eraldi nõusolekuta Lepingu täitmiseks või Lepingu täitmise tagamiseks alljärgnevaks:

8.6.1. Kliendi ja tema esindaja isiku tuvastamiseks;

8.6.2. Kliendile Teenuste osutamiseks või kauba müügiks vajalike tegevuste tegemiseks (sh Teenuste ja/või kauba müügiks ja tarneks ning Teenuste ja kauba info edastamiseks Kliendile); 8.6.3. Kliendi poolt tellitud infoühiskonna teenuse või muu Teenuse osutamiseks;

8.6.4. Kliendi teenindamiseks ja rikete kõrvaldamiseks;

8.6.5. Lepinguga seotud teenustasude arvestamiseks, teadete ja arvete koostamiseks ja saatmiseks Kliendile;

8.6.6. Kliendile posti teel Lepingu ja/või Teenusega seotud teadete saatmiseks, mis ei eelda Andmete turunduslikku kasutamist (nt kliendileht, reklaamid ja pakkumised jms);

8.6.7. äri- ja teenindustegevuse dokumenteerimiseks ja äriliseks infovahetuseks (sh audiitorite kasutamiseks Redneti auditeerimiseks);

8.6.8. Klientide paremaks teenindamiseks, sh Teenuste kvaliteedi, kasutusaktiivsuse või kliendirahulolu mõõtmiseks;

8.6.9. Redneti hangitud Kliendi seadme hoolduseks või remondiks ja seadmega seotud muuks järelteeninduse tegevuseks;

8.6.10. Redneti ja Kliendi vaheliste telefonikõnede salvestamiseks ja säilitamiseks, eesmärgiga kasutada neid kõnesalvestusi Poolte esitatud tahteavalduste või tehtud tehingute tõendamiseks ja Kliendi paremaks teenindamiseks;

8.6.11. Teenuse osutamisega seotud võimalike äririskide või kahjude hindamiseks ja ärahoidmiseks;

8.6.12. Lepingu täitmise tagamiseks (nt tagatiste seadmiseks, käenduslepingute sõlmimiseks);

8.6.13. Redneti rikutud või vaidlustatud õiguste kaitsmiseks ja võlanõudmiseks (sh Lepingu rikkumise ja/ või võlgnevusega seotud Andmete edastamiseks Redneti poolt lepingu alusel vastavate Andmete töötlemiseks volitatud inkassoteenust osutavatele isikutele, advokaatidele jms isikutele);

8.6.14. Kliendi krediidivõimelisuse ja usaldusväärsuse (maksekäitumise) hindamiseks (sh teenuste krediiti pakkumise ja finantseerimislepingute tingimuste otsustamiseks);

8.6.15. Lepingu rikkumise korral Kliendi maksehäire (üle 30 päeva maksetähtaja ületanud võlaga seotud andmete, sh võlgniku nimi, isikukood, info võla suuruse, võla tekkimise aja ja võlaga seotud tehingu liigi kohta) edastamiseks Redneti poolt volitatud krediidiinfo ettevõtetele.

8.7. Kliendilepingu või muu vastavat tingimust sisaldava Lepingu sõlmimisega või muul õiguslikul alusel Kliendi suhtes Üldtingimuste jõustumisega on Klient andnud nõusoleku ja kinnitanud, et on teadlik sellest, et tema Andmeid (sealhulgas Isikuandmeid) töödeldakse Üldtingimuste 8. peatükis fikseeritud tingimustel ja ulatuses.

8.8. Kliendi ja tema esindaja andmete (sealhulgas Isikuandmete) kategooriad, mida töödeldakse ja nende töötlemise eesmärgid on järgmised:

8.8.1. Kliendi isiklikke andmeid (see tähendab kliendi nime, isikukoodi, sünniaega, isikut tõendava dokumendi andmeid jne) ja Kliendi poolt Rednetile enda või enda poolt volitatud isikute kohta edastatud kontaktandmeid (see tähendab telefoninumbreid, aadresse, e-posti aadresse, suhtluskeelt, eelistatud suhtluskanalit jne) kasutatakse Kliendi või tema esindaja identifitseerimiseks, teenindamiseks ja Kliendile arvete ning teabe edastamiseks ja muude Lepingu täitmiseks või selle täitmise tagamiseks vajalike teadete saatmiseks;

8.8.2. Kliendi isiklikke andmeid, kontaktandmeid, andmeid Kliendi poolt Toodete tarbimist puudutavate üksikasjade, sidevõrgu kaudu edastatava sõnumi sisu ja vormi ning sõnumi edastamise aja ja viisi kohta kasutatakse ulatuses, milles see on vajalik Teenuste osutamiseks ja Toodete pakkumiseks sidevõrgu vahendusel, Kliendi taotletud infoühiskonna teenuse osutamiseks, samuti äritegevuse käigus tehtud tehingute dokumenteerimiseks või muuks äriliseks teabevahetuseks;

8.8.3. Kliendi isiklikke andmeid, kontaktandmeid, teavet Kliendi segmendilise kuuluvuse kohta, andmeid Kliendi poolt Toodete tarbimist puudutavate üksikasjade (sealhulgas tarbitavate Teenuste ja nende mahtude, maksedistsipliini, sõnumi edastamise aja ning viisi ja muu taolise) kohta kasutatakse turunduslikul eesmärgil. Kliendi andmete turundusliku kasutamise eesmärgiks on uute, Klientide vajadustele paremini vastavate Toodete ja pakkumiste välja töötamine ning Klientidele Teenuste kasutamiseks või Kaupade ostmiseks soodsamate või personaalsemate turunduspakkumiste koostamine ja nende saatmine Kliendile tema kontaktandmeid (sealhulgas elektroonilisi kontaktandmeid) kasutades.

8.8.4. Kui Klient on andnud Lepingu sõlmimisega või muul moel enda andmete turunduslikul eesmärgil kasutamiseks nõusoleku ning pole seda tagasi võtnud, võib vastavaid andmeid turunduslikul eesmärgil kasutada kuni Kliendiga sõlmitud Lepingute kehtivuse lõppemiseni.

8.8.5. Klient, kes on nõus enda andmete turunduslikul eesmärgil kasutamisega, omab õigust ja võimalust sellest eraldiseisvalt keelata enda elektroonilistele kontaktandmetele (sh e-posti aadressile) Redneti poolt turunduspakkumiste saatmise, teavitades sellest Redneti.

8.9. Punktides 8.8.1.-8.8.3. on fikseeritud iga andmekategooria töötlemise peamine eesmärk. Mõistlikul vajadusel ja mõistlikus ulatuses võib töödelda vastavasse andmekategooriasse kuuluvaid andmeid ka mõnel teisel punktides 8.8.1.- 8.8.3. fikseeritud eesmärgil.

8.10. Kliendilepingu või muu vastavat tingimust sisaldava Lepingu sõlmimisega või muul õiguslikul alusel Kliendi suhtes Üldtingimuste jõustumisega on Klient andnud nõusoleku ja kinnitanud, et tellides või kasutades Toodet(eid), mis eeldavad tema andmete (Kliendi nimi, isiku- või registrikood, postiaadress, e-posti aadress, sidevahendite numbrid, teave Toodete tarbimist puudutavate üksikasjade kohta) edastamist vastava Teenuse osutamisega ja Toodete pakkumisega seotud kolmanda(te)le isiku(te)le, on Klient nõus enda kohta nende andmete edastamisega, mis on otseselt vajalikud vastava Teenuse osutamiseks ja Toodete pakkumiseks. Kliendil on igal ajal õigus vastav nõusolek täielikult või osaliselt tagasi võtta. Klient võib nõusoleku tagasi võtta või seda mitte anda punktis 8.8.3 sätestatud eesmärkide puhul, ilma, et seda loetakse Kliendi avalduseks loobuda vastavate Teenuste kasutamisest.

8.11. Rednetil on õigus salvestada ja säilitada Lepingute täitmise või nende täitmise tagamise eesmärgil ning äritehingute dokumenteerimiseks ja ärilise teabevahetuse teostamiseks Poolte vahelisi kõnesid ning kasutada vastavaid kõnesalvestusi Poolte esitatud tahteavalduste või tehtud tehingute tõendamiseks ja Kliendi teenindamiseks. Klient annab Kliendilepingu sõlmimisega Rednetile õiguse kõnesid salvestada ja saadud andmeid vastavatel alustel ja korras töödelda.

8.12. Klient on teadlik ja nõus sellega, et tema andmeid (sealhulgas Isikuandmeid) võidakse edastada järgmistele isikutele ja järgmistel tingimustel:

8.12.1. Kliendi poolt Lepingu rikkumise korral on Rednetil õigus avaldada Lepingu täitmiseks või selle täitmise tagamiseks andmeid kolmandatele isikutele, kaasa arvatud krediidiinfo ettevõtetele (näiteks AS Krediidiinfo), inkassofirmadele ja teistele võlanõudeid käsitlevatele isikutele, samuti advokaatidele ja kohtutäituritele ning nõudeõiguse loovutamise korral uuele võlausaldajale. Andmete avaldamisel krediidiinfo ettevõtetele saab vastav teave kättesaadavaks kõigile nimetatud andmekogu kasutatavatele isikutele;

8.12.2. trüki- ja postitusfirmadele, pangaasutustele ning muudele isikutele, kes tegelevad arvelduse korraldamise, klientide küsimustele vastamise, pettuste avastamise, Teenuste turustamise, Teenuste edasimüügi või muude teenuste osutamisega, mida osutatakse sideteenust kasutades. Vastavad isikud töötlevad andmeid üksnes nimetatud toimingute tegemiseks vajalikus ulatuses ning Rednetiga sõlmitud konfidentsiaalsusklauslit sisaldavate lepingute alusel;

8.12.3. muudele isikutele, kui see tuleneb Õigusaktidest või on vajalik Lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks või täitmise tagamiseks, sealhulgas, kuid mitte ainult, Kliendi maksejõulisuse kontrollimiseks enne Lepingu sõlmimist või selle kehtivuse jooksul.

8.13. Kui Õigusaktist ei tulene, et Rednetil on õigus töödelda vastavaid andmeid Õigusakti alusel ja seega Kliendi nõusolekuta, on Kliendil õigus võtta andmete töötlemiseks nimetatud nõusolek tagasi, teavitades sellest Redneti kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Andmete töötlemine lõpetatakse sel juhul mitte hiljem kui Kliendi poolt esitatud sellekohase avalduse Rednetini jõudmisele järgneval Tööpäeval. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu.

8.14. Käesolevas peatükis sätestatud kohustused ei piira vastavalt Õigusaktidele Redneti õigust koguda ja töödelda ilma Kliendi nõusolekuta andmeid, mille töötlemine on vajalik äritegevuse käigus tehtud tehingute dokumenteerimiseks ja muuks äriliseks infovahetuseks ega õigust säilitada või töödelda ilma Kliendi nõusolekuta andmeid, kui selle eesmärgiks on üksnes Teenuste osutamine sidevõrgu kaudu või kui see on vajalik Kliendi poolt otseselt taotletud infoühiskonna teenuse osutamiseks infoühiskonna teenuse seaduse tähenduses.

8.15. Kliendil on seoses tema Isikuandmete töötlemisega muuhulgas õigus:

8.15.1. saada Rednetilt teavet tema isikuandmete ja nende töötlemise kohta Õigusaktis sätestatud korras ja ulatuses;

8.15.2. nõuda Rednetilt Õigusaktis sätestatud juhtudel Isikuandmete töötlemise lõpetamist ning Isikuandmete parandamist, sulgemist ja kustutamist;

8.15.3. pöörduda õiguste rikkumisel Andmekaitse Inspektsiooni ja/või kohtu poole;

8.15.4. nõuda võlaõigusseaduses sätestatud alustel ja korras tema õiguste rikkumise tulemusena tekitatud kahju hüvitamist.

8.16. Kliendi roll Andmete turvalisuse tagamisel:

8.16.1. Klient peab kasutama Teenuseid ja muid iseteenindus keskkondi turvaliselt ja hoolsalt ning tagama, et seadmed (nt arvuti, nutitelefon, rakendus vms), mida Klient kasutab Redneti Teenuste või keskkondade kasutamiseks, on turvatud. Klient on kohustatud hoidma teiste isikute eest saladuses Kliendi, tema seadme, Teenuse või keskkonnaga seotud identifitseerimise andmeid ja muid kasutajatunnuseid, paroole, infokandjaid (nt ID-kaardi).

8.16.2. Klient peab olema teadlik ja arvestama asjaoluga, et Rednet ei saa tagada Andmete turvalisust ega ole vastutav juhul, kui Andmed ei ole kaitstud tulenevalt Kliendi poolt punktis 8.16.1. toodud kohustuse rikkumisest (sh nt seetõttu, et Klient on jätnud muutmata algseadistused või Kliendi ID-kaart ja selle PIN- koodid on sattunud volitamata isikute kasutusse). Klient vastutab sellisel juhul ise kõikide talle tekkida võivate tagajärgede eest.


9. ARVELDUSED

9.1. Rednet väljastab Kliendile arve kokkulepitud viisil st paberkandjal või PDF kujul kliendi poolt antud e-mailile Arveldusperioodile järgneva 5 (viie) Tööpäeva jooksul.

9.2. Klient on kohustatud maksma Rednetile tasu(sid) vastavalt esitatud arvele ning arvel märgitud tähtajaks. Klient on kohustatud maksma Lepingute alusel maksmisele kuuluvaid tasu(sid) Hinnakirja ja/või muude Tingimuste alusel. Maksetähtaeg on määratud arvel ning on reeglina 14 (neliteist) kalendripäeva arve esitamisest ja/või kokkuleppel Kliendiga muu tähtaeg. Toodete või Teenuste eest, mille eest tasumine toimub perioodiliste maksetena, esitatakse arved kalendaarse perioodi (kuu, kvartal, aasta) eest ette. Lepingu sõlmimisel kalender aastaks perioodi kestel arvestatakse tasu proportsionaalselt lepingu kehtivuse ajaga, lugedes kuu/kvartal/aasta päevade arvuks vastavalt 30/90/365 päeva.

9.3. Klient ei vabane arve tasumise ega muudest Lepingu alusel tasumisele kuuluvatest kohustusest, kui ta ei ole Redneti väljastatud arvet kätte saanud. Klient on kohustatud koheselt Redneti teavitama arve mittekättesaamisest. Rednet edastab Kliendile kokkulepitud viisil ja arve loetakse esitatuks kui Rednet on vastaval viisil arve Kliendile edastanud.

9.4. Rednetil on õigus teostada Kliendi poolt Rednetile täitmisele kuuluvate rahaliste kohustuste suhtes ühtset ja terviklikku Kliendikohast võlaarvestust ning seda ka juhul, kui Rednet väljastab Kliendile mitu erinevat arvet. Kui Klient teeb Rednetile rahalisi makseid, loetakse Kliendi kohustused Redneti ees alati täidetuks alljärgnevas järjekorras (sõltumata sellest, millise arve maksmiseks või milliste konkreetsete kohustuste täitmiseks on Klient makse teostamisel tahet avaldanud):

9.4.1. tarbijakrediidi lepingutest tulenevad maksed (seejuures loetakse esmalt täidetuks ajaliselt varem tekkinud kohustused);

9.4.2. kaupade ostu-müügilepingutest tulenevad maksed;

9.4.3. muude Redneti poolt osutatavate või Redneti poolt arveldatavate, Sideteenuste hulka mitte kuuluvate Teenuste eest tasumisele kuuluvad maksed;

9.4.4. Redneti poolt osutatud Sideteenuste eest tasumisele kuuluvad maksed.

9.5. Rednet võib Kliendilt Lepingu sõlmimisel või selle kehtivuse vältel nõuda täiendavate võlaõiguslike tagatiste esitamist (näiteks käendus, garantii), samuti ette-või tagatismakse tegemist vastavalt Õigusaktidele (nt kui Kliendi krediidivõimelisuse hinnang ei ole piisav).

9.6. Rednetil on õigus kokkuleppel kolmandate isikutega arveldada Kliendiga ka nende teenuste eest, mida vastav kolmas isik on Kliendile osutanud. Klient on kohustatud vastavate teenuste eest tasuma Redneti poolt esitatud arve alusel ja vastavalt arvel fikseeritule.

9.7. Rednetil on õigus nõuda ja sellisel juhul on Klient kohustatud maksma kuutasulise Teenuse kasutamisel kuutasu ka aja eest, mil Rednet on Õigusaktides, Lepingus või Tingimustes fikseeritud alustest lähtudes piiranud ühepoolselt Teenuse osutamist.

9.8. Rednetil on õigus loovutada Kliendi suhtes tekkinud võlanõue või anda see sissenõudmiseks üle kolmandale isikule kooskõlas Andmete kasutamise põhimõtetes tooduga. Redneti nõudmisel on Klient kohustatud hüvitama seoses Redneti ja/või teise isiku poolt võlanõude sissenõudmisega tekkinud kulud, sh sellekohased Hinnakirjas sätestatud kulud.

9.9. Kui Klient ei ole tasunud temale esitatud arvet õigeaegselt, on Rednetil õigus nõuda tähtaegselt laekumata summalt viivist 0,5% kalendripäevas.

9.10. Kui Klient ei ole arvet tasunud 20 (kahekümne) kalendripäeva jooksul pärast arvel märgitud maksetähtaega, on Rednetil õigus piirata punkti 4.5 alusel Kliendile Teenus(t)e osutamine. Juhul, kui Klient on jätnud maksmata vähemalt 2 (kaks) järjestikust makset või kui Kliendi võlgnevus ületab 2 (kahe) järjestikuse makse kogusummat, on Rednetil õigus Sideteenuse või muu Teenuse osutamist piirata või katkestada, teavitades sellest Klienti ette vähemalt 2 (kaks) kalendripäeva. Vastav teavitus võib olla märgitud ka Kliendile saadetud arvel. Kui Klient on võlgnevuses esitatud arve eest tasumisega vähemalt 28 (kakskümmend kaheksa) kalendripäeva loovutab Rednet nõuded Kliendi vastu inkassofirmale.

9.11. Lepingu lõppemisel esitab Rednet Kliendile lõpparve hiljemalt kahe (2) kuu jooksul Lepingu lõppemisest ning Kliendil tuleb arve tasuda sellel märgitud maksetähtajaks. Kui Lepingust ei tulene teisiti, tagastab Rednet Kliendi poolt tehtud ettemakse või tagatisraha summas, mis ületab Kliendile kasutatud teenuste kohta esitatud arvete kogusummat, Kliendi poolt kirjalikult esitatud ja nõuetekohast teavet sisaldava avalduse alusel. Nimetatud summa kannab Rednet Kliendi avalduse alusel tema pangakontole hiljemalt kahe (2) kuu jooksul Lepingu lõppemisest. Kliendil ei ole õigust nõuda ettemakselt või tagatisrahalt intresside tasumist. Rednetil on õigus tagatis- või ettemakset mitte tagastada kuni Klient pole enda lepingulisi kohustusi kohaselt täitnud.


10. RIKETE KÕRVALDAMISE KORD JA HOOLDUSTÖÖD

10.1. Klient on kohustatud teavitama Redneti sidevõrgu riketest ja sideteenuste toimise takistusest esimesel võimalusel. Kliendil on õigus nõuda Rednetilt sideteenuste toimimist takistavate rikete kõrvaldamist vastavalt Õigusaktides, Lepingutes ja Tingimustes sätestatule.

10.2. Klient peab võimaldama Rednetile ja tema volitatud töötajatele juurdepääsu sidevõrgu osaks olevatele seadmetele, terminaliseadmetele ja teistele selle terminaliseadme kaudu sidevõrguga ühendatud terminaliseadmetele nende kontrollimiseks, hoolduseks, rikete välja selgitamiseks ja parandustöödeks.

10.3. Rednet kõrvaldab Redneti sidevõrgu rikked mõistliku tähtaja jooksul pärast rikketeate saamist. Mõistlikuks tähtajaks loetakse hiljemalt kolme (3) tööpäeva. Muid Redneti poolt pakutavaid hooldus- ja tugiteenuseid osutab Rednet Kliendile kooskõlas Kodulehel toodud Tingimustega ja Hinnakirjas sätestatud tasu eest.

10.4. Kui Rednet ei kõrvalda Sideteenuse toimimist täies mahus takistavat riket sellest teatamise päevale järgneva hiljemalt kolme (3) Tööpäeva jooksul või ei kõrvalda sidevõrgu või Seadme paigaldamiseks, remondiks, vahetamiseks või hooldamise võimaldamiseks seatud piirangut selle rakendamisest kolme (3) järgneva Tööpäeva jooksul ja Klient ei saa eeltoodu tulemusena kasutada Sideteenust Redneti süül, vabastab Rednet kompensatsioonina Kliendi kuutasu maksmisest alates rikkest teatamisele või eelnimetatud piirangu rakendamisele ülejärgmisest Tööpäevast kuni Sideteenuse kasutamise võimaluse taastamiseni.

10.5. Redneti sidevõrgu hooldamise ja selle rikete kõrvaldamisega seotud kulud kannab Rednet. Kliendile kuuluva liini või tema hooldusalas oleva liini(osa) ja seadmete ning teise selle kaudu üldkasutatava sidevõrguga ühendatud terminaliseadmete rikete Kõrvaldamine toimub kokkuleppel Rednetiga ning rikke kõrvaldamise kulud kannab vastavalt Hinnakirjale Klient, välja arvatud juhul, kui vastava rikke tekkimises on süüdi Rednet.

10.6. Kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti, kuulub Kliendi hooldusalasse Redneti sidevõrgu lõpp-punktist kuni Kliendi seadmeni rajatud liiniosa. Redneti võrgu lõpp-punktiks on raadioliides või optikaliides. Redneti muu Sidevõrgu lõpppunkt asub üldjuhul Kliendi valduses oleva kinnistu piiril, kinnistul, hoone küljes või hoone sideruumis.

11. VASTUTUS

11.1. Lepingu või Tingimuste Redneti süülise rikkumise korral on Kliendil õigus nõuda Rednetilt talle vastava rikkumisega tekitatud otsese varalise kahju hüvitamist. Tarbijal on lisaks eeltoodule õigus nõuda endale süüliselt tekitatud mittevaralise kahju hüvitamist. Rednet ei ole vastutav muude Kliendil tekkida võivate kahjude eest ega ole muuhulgas kohustatud hüvitama saamata jäänud tulu või marginaali, katkenud äritegevusega seotud kulu ja/või kasumi vähenemist, äriühingu osa või aktsia või ettevõtte väärtuse vähenemist ja muid sarnaseid kahjusid, sõltumata vastutust tingivatest asjaoludest või piirangutest või tehnilistest takistustest.

11.2. Rednet vastutab ainult Rednet süül või raske hooletuse tõttu tekkinud Redneti võrgu või seadmete töö häirete või rikete eest. Rednet ei vastuta tema kontrollile mitte alluvate sidevõrkude tõttu või teiste sideteenuse osutajate poolt oma kohustuste täitmatajätmisest põhjustatud Teenuste kättesaadavuse puudumise eest, sealhulgas, kuid mitte ainult Rednetist olenemata asjaolude eest, mille on põhjustanud vääramatu jõud, mis muudab Poolte kohustuste täitmise osaliselt või täielikult võimatuks.

11.3. Rednet ei hüvita punktis 2.2. sätestatud tehnovõrkudest ja –rajatistest, muudest punktis 2.2. sätestatud seadeldistest ja seadmetest tekkivaid nõudeid, muuhulgas tehnovõrkude ja –rajatiste talumisekohustusnõudeid, Kliendi vastuvõtuviivitusest, muudest Kliendi põhjustatud Lepingus sätestatud kohustuste rikkumisest tekkivaid nõudeid, Kliendi poolt tellitud Toote tootja vastutusalasse kuuluvaid nõudeid. Redneti vastutus piirneb eelkõige tellitud Toote turuväärtusega ja Toote lepingujärgsetele tingimustele mittevastavuste korral Toote parandamisega, asendamisega vastava või sarnase Tootega.

11.4. Rednet vastutab ainult oma teeninduspiirkonna toimimise eest, kuni Liitumispunkti asukohani alates Toote aktiveerimise kuupäevast ja tingimusel, et liitumistasu on tasutud. Rednet vastutab enda sidevõrgu ja seadmete töö häirete, rikete eest tingimusel, et need on tekkinud Redneti süül. Rednet ei vastuta teiste sideteenuse osutajate või teenuse pakkujate sidevõrgu tõrgete poolt põhjustatud häirete, rikete või nende poolt põhjustatud Teenuste mittetoimimise eest, mh muude asjaolude eest, mille on põhjustanud vääramatu jõud.

11.5. Kohustuste rikkumine asjaoludel, mida on põhjustanud vääramatu jõud, loetakse vabandatavaks ja see ei too kaasa vastutust.

11.6. Vääramatu jõu all mõeldakse mistahes ettenägematut asjaolu või sündmust, mille üle Poolel kontroll puudub ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud Poolelt oodata, et ta selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või tagajärje ületaks. Vääramatu jõu asjaolude all mõistetakse muuhulgas, kuid mitte ainult, tulekahju, plahvatust, loodusõnnetust, elektrienergia katkestusi ja häireid elektrivarustuses, streiki, liiklusummikuid, sõda, sidekaablite ja seadmete füüsilist rikkumist kolmandate isikute poolt, rikkeid kolmandatele isikutele kuuluvates sidevõrkudes või sideliinides, muudatusi Õigusaktides ja seadusandluses, muid erakordseid ilmastikuolusid sh tugevat vihma- või lumesadu, tuult kiirusega üle 18 m/s, äikest või muid Poole tahtest sõltumatuid asjaolusid, mis muudavad võimatuks Lepingust tulenevate kohustuste täitmise.

11.7. Pool, kelle kohustuse täitmist takistab asjaolu, mille põhjustas vääramatu jõud, on kohustatud viivitamatult teavitama teist Poolt vastava takistuse ilmnemisest ning võtma tarvitusele võimalikud meetmed tekkiva kahju minimeerimiseks. Kahju hüvitamist saab Klient taotleda, kui ta on Redneti tekkinud kahjust teavitanud viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe (2) kuu jooksul pärast kahju avastamist või mitte hiljem kui 1 (üks aasta) pärast kahju tekkimist.


12. VAIDLUSTE LAHENDAMISE KORD JA PRETENSIOONIDE ESITAMINE

12.1. Klient on kohustatud pretensiooni või muude nõuete korral viivitamatult pöörduma Redneti klienditeeninduse poole. Rednet vaatab pretensioonid läbi võimalikult kiiresti, kuid mitte hiljem kui Tingimustes ette nähtud tähtaja jooksul ja teatab oma otsusest olenevalt Kliendi soovist kas kirjalikult posti teel või elektrooniliselt e-posti teel.

12.2. Erakliendil on õigus pöörduda sõltumatu kohtuväliseid vaidlusi lahendava organi poole, Redneti poole pretensiooniga või muu nõudega pöördumise järgselt ning vastava otsusega mittenõustumise korral. Pöördumisega seotud kulud kannab Klient. Eesti Vabariigis täidab kohtuvälise vaidluste lahendava organi rolli Tarbijakaitseameti juures tegutsev tarbijavaidluste komisjon. Tarbijatel, kes sõlmivad lepingud elektrooniliste vahendite abil on õigus kasutada vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 524/2013. internetipõhisest vaidluste lahendamise platvormi (ODRplatvorm) veebilink: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

12.3. Nõuded tuleb Redneti suhtes esitada esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 1 (ühe) aasta jooksul alates hetkest kui pretensiooni või kahjunõude esitamise aluseks olev asjaolu tekkis. Teenuse eest küsitava tasu vaidlustamisel Kliendi poolt loetakse, et Klient sai pretensiooni esitamise aluseks olevast asjaolust teada Redneti poolt Kliendile arve esitamisega. Seega võib Klient vastava tasu suurust vaidlustada üksnes 1 (ühe) aasta jooksul vastava arve esitamisest. Rednetil on õigus nõuda pretensiooni vormistamist kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Klient on kohustatud maksma Tasu talle osutatud Teenuste ja vastavate Toodete eest tähtaegselt selles osas, mille ulatuses Klient Tasu suurust ei vaidlusta.

12.4. Poolte vahel tekkinud lahkarvamused lahendatakse eelkõige läbirääkimiste teel. Vaidlused, mida ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, kuuluvad lahendamisele Redneti asukohajärgses kohtus, s.o. Harju maakohtus, kui õigusaktist ei tulene imperatiivselt teisiti. Vaidlus lahendatakse Harju maakohtus ka juhul, kui kostjaks on Tarbija, kes peale Lepingu sõlmimist on lahkunud elama välisriiki või on viinud sinna üle oma tegevus- või asukoha või kui tema tegevus-, elu- või asukoht ei ole hagi esitamise ajal teada. Tarbija võib esitada kaebuse ka Tarbijavaidluste komisjonile.


13. RAKENDUSSÄTTED

13.1. Lepingu ja Tingimustega reguleerimata küsimustes juhinduvad Pooled Õigusaktidest ning hea usu ja mõistlikkuse põhimõttest.

13.2. Kui mõni Lepingu ja/või Tingimuste säte satub vastuollu Õigusaktiga, jäävad Leping ja/või Tingimused muus osas kehtima. Õigusaktiga vastuollu sattunud Tingimuste või Lepingu sätte osas rakendub Õigusaktis fikseeritu. Vastuollu sattunud Tingimuste sätted asendab Rednet mõistliku aja jooksul Õigusaktiga kooskõlas olevate sätetega.

13.3. Tingimuste eestikeelne tekst on prevaleeriv võõrkeelsete tõlgete suhtes. Võimalike mitmeti mõistmiste puhul Lepingute ja/või Tingimuste eesti- ja võõrkeelsete tekstide vahel on prioriteetne eestikeelne tekst.

13.4. Käesolev Üldtingimuste redaktsioon jõustub 01.01.2017 Käesolevad Üldtingimused kehtivad tagasiulatuvalt kõikidele lepingutele, mis on sõlmitud enne 01.01.2017.a., juhul kui vastavad Üldtingimused ei ole vastuolus lepingus ega Õigusaktides sätestatuga.

bottom of page